Hemundervisning- ett alternativt val

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hemundervisning- ett alternativt val
Author Pavicic, Vanja ; Tomasson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Vårt främsta syfte med uppsatsen är att synliggöra hemundervisning som ett likvärdigt alternativ till skolundervisning och därigenom ta reda på om detta undervisningssätt är förenligt med dagens lagar, konventioner och läroplan. Vilka fördelar samt nackdelar finns det med hemundervisning utifrån aktuell forskning och vårt insamlade empiriska material? Vi har genom kvalitativa intervjuer undersökt hur undervisningssituationen ser ut för tre familjer som hemundervisar i Sverige. Vi har undersökt vilken forskning som ligger till grund för den nya Skollagen. Slutsatser vi har kommit fram till är att hemundervisning är ett fullgott alternativ till skolundervisning om tillräcklig kontroll av kvaliteten utförs. Dock har möjligheten att välja hemundervisning avsevärt försvårats på grund av den nya Skollagen som träder i kraft 2011.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hemundervisning
Skolplikt
Socialisering
Valfrihetsprincipen
Handle http://hdl.handle.net/2043/11202 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics