Se barnet på nytt varje dag

DSpace Repository

Se barnet på nytt varje dag

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ljungdahl Larsson, Johanna
dc.contributor.author Meller Bielecki, Aleksandra
dc.date.accessioned 2010-12-21T09:52:51Z
dc.date.available 2010-12-21T09:52:51Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11224
dc.description Detta examensarbete handlar om synen på barn som fyra pedagoger från två olika förskolor förmedlar i samband med samtal kring videoobservationer från de båda verksamheterna. Syftet med studien var att ta del av våra informanters tankegångar och resonemang kring de av oss utvalda konfliktsituationer som ägde rum mellan barnen samt synliggöra vilka bilder av barn lärarna ger uttryck för i dessa diskussioner. Undersökningens frågeställningar var följande: Hur resonerar pedagoger på två olika förskolor kring de av oss utvalda konfliktsituationer som utspelar sig mellan barnen på respektive förskola? Vilken barnsyn återspeglas i pedagogernas utsagor i samband med de specifika situationerna? De metoder som vi valde var videoobservationer av barnen i deras dagliga miljö. Observationerna utgjorde sedan grunden för diskussionsmötena, där vi samtalade med pedagogerna kring de av oss utvalda konfliktsituationerna. Vårt teoretiska ramverk består av Merleau-Pontys livsvärldsperspektiv och teori om den levda kroppen samt Dion Sommers resonemang om den senmoderna barndomen. Ur vår empiri kan man utläsa att våra informanter återger en bild av barnet som rikt och kompetent med inneboende möjligheter att söka och erövra nya kunskaper. Trots det pekar en del inslag både vid observationer samt intervjuer fortfarande på en bild av det inkompetenta barnet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject konflikt en
dc.subject barnsyn en
dc.subject det kompetenta barnet en
dc.subject det inkompetenta barnet en
dc.subject kontext en
dc.title Se barnet på nytt varje dag en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics