Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering

DSpace Repository

Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering
Author Axelsson, Johanna
Date 2010
English abstract
This essay examines if a marketplace in one of Sweden's largest cities can be relocated. The marketplace has had an ongoing risk of shutdown because the city and the property owner have other plans for the area. Reactions against the possible closure have been massive and therefore it is important to study if relocation is possible. This study’s main questions are "What aspects can contribute to a successful relocation?" and "How would tenants and customers be affected?". Interviews were held with vendors, visitors, the market's owner, property owner and a representative of the city. The conclusion of the essay was based on theories about human needs, change impact, the risks of relocation and relevant provision. Users will comply with a new premises and their impact of the relocation will be minimal if the meeting place can occur in a new premises. Aspects that are important to the new premises are: the same neighbourhood, good parking, easily accessible regardless of mode of transport, low rent and a large and varied selection of products. The change from relocation is easier for users than if the market is forced out. For being implemented in a good way the market owner and many users have to change their attitudes and start working for a good outcome. Change can lead to an even better marketplace if people are willing to see through problems and see possibilities instead.
Swedish abstract
Marknaden som handelsplats lever kvar i Sverige än idag. Flera marknader har stor popularitet och har blivit en mötesplats för många människor. I en av Sveriges största städer finns en sådan marknad. Marknadsplatsen har under längre tid dragits med nedläggningshot eftersom fastighetsägaren och staden har andra planer för området. Reaktionerna mot en eventuell nedläggning har varit stora och i denna uppsats har det undersökts ett annat alternativ, nämligen om marknaden kan omlokaliseras. Frågorna som har ställts är ”Vilka aspekter kan bidra till en lyckad omlokalisering?” och ”Hur skulle hyresgästen och brukarna påverkas?”. Med brukarna avses de som nyttjar lokalen, det vill säga marknadens besökare och säljare. För att komma fram till ett resultat har kortare intervjuer hållits med 62 av marknadens brukare. Längre intervjuer har genomförts med marknadens ägare, fastighetsägaren och representant från staden. Litteratur och vetenskapliga artiklar har eftersökts i väletablerade databaser utifrån nyckelord i uppsatsens problemformulering. Teorierna som uppsatsens slutsatser grundats på handlar om människors behov, förändringars innebörd, risker med omlokalisering samt relevant lagrum. Slutsatsen är att brukarna kommer att följa med till en ny lokal och deras påverkan kommer att vara minimal om en mötesplats kan uppstå. Många av brukarna bor i närområdet och en ny lokals mest optimala placering är i samma område. Det är viktigt att lokalen är lättillgänglig oavsett färdsätt och att lokalhyran är relativt låg. Bra parkeringsmöjligheter är, enligt säljarna, viktigt. Nyckeln till marknadens framgång är ett stort och varierat utbud, och det är en förutsättning för framtidens marknad. Förändringen en omlokalisering innebär, är mildare än om marknaden tvingas lägga ner. För att förändringen ska kunna genomföras på bästa sätt bör marknadens ägare liksom flera brukare ändra inställning och arbeta aktivt för förändring. En förändring kan leda till en ännu bättre marknadsplats, om människor vågar se möjligheterna.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject omlokalisering
handelsplats
brukare
hyresgäst
påverkan
marknad
lokal
relocation
trading site
market
Handle http://hdl.handle.net/2043/11233 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics