Några manliga studenters väg från gymnasieval till studie- och yrkesvägledarutbildningen

DSpace Repository

Några manliga studenters väg från gymnasieval till studie- och yrkesvägledarutbildningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några manliga studenters väg från gymnasieval till studie- och yrkesvägledarutbildningen
Author Fredriksson, Jannica
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka några manliga studenters väg från gymnasieval till studie- och yrkesvägledarutbildningen. Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställning: Hur har manliga studenter på studie- och yrkesvägledarutbildningen kommit fram till sitt val av utbildning? För att få svar på frågeställningen har jag gjort en kvalitativ intervjuundersökning. Mitt urval är tre manliga studenter på studie- och yrkesvägledarutbildningen i termin ett på Malmö högskola. Intervjupersonerna har under intervjuerna fått tänka tillbaka till sitt gymnasieval och berätta hur deras väg fram till studie- och yrkesvägledarutbildningen har sett ut. För att tolka resultaten har jag använt mig av Gottfredsons teori om kompromiss och egenbegränsning. Mina resultat visar att endast en av intervjupersonerna hade vid gymnasievalet bestämt vad han ville göra efter gymnasiet och kunde därför välja ett gymnasieprogram utifrån det. De andra två valde gymnasieprogram mer utifrån sina kompisars val. Efter gymnasiet visste ingen av intervjupersonerna vad de ville bli och de provade därför alla på ett flertal olika utbildningar och yrken. De har därefter på olika sätt kommit i kontakt med studie- och yrkesvägledarutbildningen som de alla tre ansett stämmer överens med deras självbild. Samtliga intervjupersoner har dålig eller ingen erfarenhet av studie- och yrkesvägledning på grundskolan och gymnasieskolan. För en av intervjupersonerna har det varit en påverkande faktor i beslutet att bli studie- och yrkesvägledare. Ett par slutsatser jag kan dra är att tanken att bli studie- och yrkesvägledare är något som har vuxit fram hos samtliga intervjupersoner. Trots att det finns likheter mellan intervjupersonernas vägar, ser deras vägar från gymnasieval till studie- och yrkesvägledarutbildningen olika ut. Den önskvärda framtida arbetsplatsen har för en av intervjupersonerna varit en påverkande faktor vid valet av utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieval
manliga studenter
studie- och yrkesvägledare
studie- och yrkesvägledarutbildningen
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11260 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics