Kartläggning av personalens inställnig till vården av patienter som är bärare av multiresistenta bakterier.

DSpace Repository

Kartläggning av personalens inställnig till vården av patienter som är bärare av multiresistenta bakterier.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Pia
dc.contributor.author Larson, Annika
dc.date.accessioned 2010-12-28T12:16:28Z
dc.date.available 2010-12-28T12:16:28Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11333
dc.description Problematiken med multiresistenta bakterier (MRB) ökar globalt, inte minst i vårdmiljöer. Eftersom problemet ökar behövs mer insikt, kunskap och resurser för att förhindra ytterligare smittspridning och resistensutveckling. Föreliggande studie, genomförd på ett sjukhus i södra Sverige, är en enkätundersökning som har till syfte att kartlägga vårdpersonalens inställning till vården av patienter som är smittade/bärare av MRB. Av 115 enkäter, som delades ut på en dialysavdelning och en anestesiavdelning, besvarades 83 stycken. Resultatet visade att en tredjedel var rädda för att bli smittade av MRB och/eller föra smittan vidare. De flesta uppgav att de känner till hygienrutiner eller var de finns dokumenterade. Trots detta önskade de flesta tydligare riktlinjer och rutiner. En tredjedel litade inte på sina kollegors kunskaper i vårdhygien. Majoriteten av respondenterna trodde dock inte att patienter med MRB får sämre vård än de som inte är smittade. Konklusionen av studien är att det behövs mer utbildning, tydligare och mer lättillgängliga riktlinjer och rutiner för att göra vården säkrare och personalen tryggare i sitt arbete. Nyckelord: Enkät, multiresistenta bakterier, inställning, resistens, vårdpersonal. en
dc.description.abstract The problems with multiresistant bacteria (MRB) are increasing all over the world, not at least in hospitals. As the problems increase there is a need for deeper understanding, more knowledge and resources to prevent further transmission of infection and development of drug resistance. The present study practicable at a hospital in the south of Sweden is a questionnaire study, with the purpose to survey the health care personnel´s perception of care to patients with MRB. At a haemodialysis ward and an anesthetic ward 115 questionnaires were distributed, of which 83 were answered and returned. The study showed that one third of the respondents was afraid of catching the infection and/or transmitting the infection to anyone else. Most of the healthcare personnel reported that they have knowledge of the routines of hygiene or where they are documented. In spite of that, most of them wanted more distinct guidelines and routines. One third didn´t trust their colleagues’ knowledge of hospital treatment hygiene. The majority of the respondents didn’t think that patients with MRB get poorer care than those who are not infected. The conclusion of the study was that it is necessary with more education, better guidelines which are easy to find and routines to do the hospital care more safe and the healthcare personnel more confident in their work. Keywords: healthcare personnel, multidrug resistant bacteria, perception, questionnaire, resistance. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject enkät en
dc.subject multiresistenta bakterier en
dc.subject inställning en
dc.subject resistens en
dc.subject vårdpersonal en
dc.title Kartläggning av personalens inställnig till vården av patienter som är bärare av multiresistenta bakterier. en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics