Social rapport 2010

DSpace Repository

Social rapport 2010

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Social rapport 2010
Author Envall, Elis ; Westin, Sanna ; Björngren Cuadra, Carin ; Staaf, Annika ; Ascher, Henry ; Khosravi, Shahram
Date 2010
Swedish abstract
Detta kapitel handlar å ena sidan om människor som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd och å andra sidan om socialtjänstens, skolans, sjukvårdens med fleras uppdrag och ansvar. Som påpekas i Inledningen saknas det nästan helt säkra data om denna grupp. I avsaknad av registerdata och enkätundersökningar hänvisas man därför till den begränsade forskningen som existerar, mindre undersökningar, fallbeskrivningar och intervjuer som finns att tillgå. De flesta undersökningar grundas på uppgifter från dem som har sökt hjälp däremot finns det mycket begränsad information om den grupp vars hälsotillstånd kanske är mindre problematiskt. Kapitlet behandlar även de oförenligheter som kan uppstå mellan olika politikområden (migrationspolitik kontra social-, hälsovårds- och sjukvårds- samt utbildningspolitik) när människor befinner sig i Sverige utan lagligt stöd. Dessutom har staten även krav på sig att uppfylla och respektera de mänskliga rättigheter som omfattas av de internationella konventioner som Sverige har ratificerat.
Link http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog... (external link to publication)
Publisher Socialstyrelsen
Host/Issue Social rapport 2010
ISBN 978-91-86585-00-6
Pages 26
Page 267-292
Language swe (iso)
Subject irregular migrant
social services
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work
Handle http://hdl.handle.net/2043/11355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics