Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år

DSpace Repository

Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år
Author Hartsmar, Nanny ; Jönsson, Karin
Editor Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2010
Swedish abstract
I kapitlet (s. 121-173) lyfter vi de didaktiska frågorna vem? varför? vad? och hur? för barn i förskolan och grundskolans tidiga år. Lärande behandlas både inom forskning och i praxis. Exemplifieringar ges dels från sammanhang där lärande och didaktiska frågor i samband med undervisning diskuteras på ett övergripande plan och sådana som specifikt belyser didaktiska resonemang som relateras till enskilda ämnen eller kunskapsinnehåll. Frågor som rör lärarprofessionens dagliga arbete med undervisning och lärande inom specifika kunskapsområden, demokratifrågor, socialisation och kommunikation och samspel lyfts fram. Termen ämne används på två sätt. Medan vi för skolans del som regel avser de traditionella skolämnena, så används ämne eller ämnesområde i en vidare innehållslig bemärkelse när vi ger exempel på innehåll som framför allt härrör från förskolans verksamhet. Förhållandet mellan lärandets subjekt, lärandets objekt och lärandets akt i tid och rum belyses och diskuteras. Exemplifieringarna tas ur kunskapsområden som rör historia, naturvetenskap, matematik, svenska, idrott och hälsa samt lek och estetiska läroprocesser.Frågor som ställs är t.ex.: Hur förhåller sig de didaktiska frågeställningarna till barndomens och det omgivande samhällets ständiga förändring? Beaktas identitetskonstruktionen i en mångkontextuell barndom och stimuleras barns roller som aktiva medborgare i ett alltmer komplicerat samhälle?
Link http://www.skolverket.se/publikationer?id=2393... (external link to publication)
Publisher Skolverket
Host/Issue Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år
ISBN 978-91-86529-08-6
Pages 40
Page 173-212
Language swe (iso)
Subject barndom
bedömning
didaktik
dokumentation
lärande
villkor för lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Hela kunskapsöversikten finns även på www.skolverket.se
Handle http://hdl.handle.net/2043/11375 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics