Marknadsföring på den personliga bloggen- fördelar och nackdelar

DSpace Repository

Marknadsföring på den personliga bloggen- fördelar och nackdelar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Marknadsföring på den personliga bloggen- fördelar och nackdelar
Author Åkerman, Sofi
Date 2010
English abstract
This thesis revolves around the area of marketing on private blogs. Blogs are a phenomenon that takes more and more space within media, and has proven to be a fascinating marketing tool. The thesis is interesting for companies that use this type of marketing or for those companies that are thinking about implying blogs to their marketing strategy, since the main purpose is to examine the benefits and consequences of marketing on private blogs. I would also like the reader to gain more knowledge about blogs as a phenomenon and an insight in the opportunities together with the pitfalls of this marketing strategy from a company’s point of view. The theoretical frame of reference has provided me with a greater apprehension within the subject and has also been the foundation of the empirical material. Through a qualitative approach I’ve gathered information by executing structured interviews with four companies and one organization. This has given me a deeper knowledge about the subject, through their perspective. By analyzing my empirical material in relation to theory I’ve come to the conclusion that marketing through private blogs is considered very positive in general. The greatest benefits are the fact that the advertisement is considered cost-effective and that the company can easily reach their target audience, because of the fact that the blog reader is more welcoming of this type of marketing. However the greatest consequence of this marketing strategy is that both the blog writer and the advertisement can be considered untrustworthy, which could hurt the company’s reputation. Word-of-mouse is something that affects the marketing in both a positive and a negative way, since the spread of information could give strengths to the company brand, as well as giving it badwill.
Swedish abstract
Följande uppsats behandlar området marknadsföring på den personliga bloggen. Bloggar är ett fenomen som tar mer och mer mediautrymme och har visat sig vara en fascinerande marknadsföringskanal. Studien vänder sig främst till företag som använder sig av bloggar i sin marknadsföringsstrategi eller för de som funderar på det, då syftet med studien är att undersöka och redogöra för vilka för-respektive nackdelarna marknadsföring på en personlig blogg erbjuder. Genom uppsatsens vill jag också ge läsaren en större kunskap om bloggar och en inblick i vilka möjligheter samt fallgropar detta fenomen innebär ur ett företagsperspektiv. Uppsatsen består av en teoretisk grund, för att få en bättre insikt i ämnet och den teoretiska referensramen har fungerat som utgångspunkten för den empiriska undersökningen. Genom en kvalitativ ansats har jag intervjuat fyra företag och en organisation och därmed fått en djupare uppfattning om ämnet utifrån deras perspektiv. Resultatet av empirin har ställts mot teorin och genom en analys har jag kunnat dra slutsatserna att marknadsföring genom den personliga bloggen generellt ses som väldigt positivt då de största fördelarna är att det är kostnadseffektivt samt att företaget når sin målgrupp genom att läsaren är mer mottaglig för marknadsföringen på en blogg. Den största nackdelen med denna marknadsföringskanal är att både bloggaren och annonseringen kan anses sakna trovärdighet, vilket kan påverka företagets anseende negativt. Att det genereras mycket word-of-mouse inom denna mediekanal är något som både påverkar marknadsföringen positivt och negativt, då informationsspridningen likväl kan stärka ett företags varumärke som att ge det badwill.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject blogg
word-of-mouse
trovärdighet
opinionsledare
marknadsföring
badwill
Handle http://hdl.handle.net/2043/11407 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics