Lärande på arbetsplatsen - att undervisa praktiker eller?

DSpace Repository

Lärande på arbetsplatsen - att undervisa praktiker eller?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärande på arbetsplatsen - att undervisa praktiker eller?
Author Rankic, Slavica
Date 2010
Swedish abstract
Denna studie handlar om ett utbildningsprojekt som var riktat till yrkesverksamma inom vård och omsorg utan formell utbildning. Utbildningens syfte var att erbjuda deltagarna formell utbildning med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter samtidigt som utbildningen skulle bidra till arbetsplatsernas gemensamma lärande. Ett viktigt inslag i utbildningen var pedagogiska handledare som hade till uppgift att ge olika former av stöd till de studerande. Föreliggande studies syfte är att studera lärande i en kontext där formellt lärande interagerar med informellt och avser att ge svar på frågor om vilka förutsättningar och villkor som är nödvändiga för personalens lärande inom ramen för projektet samt hur lärandet utvecklas inom kontexten när formellt och informellt lärande samspelar med varandra. Studien bygger på intervjuer, enkäter, fokusgrupper och deltagande observationer. Resultatet visar att förutsättningarna på de olika arbetsplatserna i kombination med de studerandes individuella förutsättningar påverkar deltagarnas lärande. Studien visar också att deltagarna utvecklar olika nivåer av lärande och att dessa skillnader inte kan kopplas till antalet yrkesverksamma
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsplatslärande
informellt lärande
erfarenhetsbaserat lärande
LPA
yrkesutbildning
vårdutbildning
kompetensutveckling
vuxnas lärande
handledning
förutsättningar för lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics