Hälsa i skolämnet Idrott och hälsa enligt elever och lärare i årskurs 9

DSpace Repository

Hälsa i skolämnet Idrott och hälsa enligt elever och lärare i årskurs 9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hälsa i skolämnet Idrott och hälsa enligt elever och lärare i årskurs 9
Author Larneby, Marie
Date 2010
English abstract
This study focuses on health in the school subject Physical Education and health. My purpose is to inquire how pupils and teachers in the 9th grade understands the health related content in the subject, how the content is taught and if there are similarities and differences in the pupils’ and teachers’ understanding about this. I accomplish the study by qualitative method by interviewing two teachers and twenty pupils in the 9th grade at two separate schools in the south of Sweden. The theoretical approach for the study is Aaron Antonovskys theory about health development, sense of coherence. Antonovsky means that this theory is one way to explain what influences and develops the health of an individual. He also means that an individual feel a sense of coherence and can develop health when she copes, handles and sees her environment as meaningful. An analysis model has been constructed upon this theory. My interpretation of the material is accomplished with a hermeneutic approach so that I constantly get deeper and find new dimensions in the interviews. The result of the study shows that the health related content in the teaching of the subject Physical Education and health principally consists of knowledge about food, exercise and ergonomics. This is being taught mostly in theoretical lessons that partly get integrated in practice. The conclusions of the study shows that the health related teaching principally presupposes looking at health out of a physical perspective; that the pupils’ knowledge about health greatly varies from pupil to pupil; and that the teachers, different to the pupils, to a bigger extent understands that health is being taught more often and more integrated in practice. Result of the study is not representative for others than the teachers and pupils that have participated in this study. The result is also influenced by me as a researcher; through my comprehension and closeness to the content of this study I influence questions, interview questions, interpretation, analysis and result.
Swedish abstract
Detta arbete fokuserar på hälsa inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet är att undersöka hur elever och lärare i årskurs 9 uppfattar det hälsorelaterade innehållet i skolämnet, hur det undervisas samt om det finns likheter och skillnader i elevernas och lärarnas uppfattning om detta. Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod genom att intervjua två lärare och 17 elever i årskurs 9 på två olika skolor i södra Sverige. Den teoretiska ansatsen för undersökningen är Aaron Antonovskys teori om hälsoutveckling: känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky menar att denna teori är ett sätt att förklara vad som påverkar och utvecklar hälsa hos en individ. Han menar vidare att en individ upplever en känsla av sammanhang och kan utveckla sin hälsa när hon begriper, hanterar och ser sin omgivning som meningsfull. En analysmodell har tagits fram för att belysa denna teori i undersökningen. Tolkningen av materialet sker med ett hermeneutiskt angreppssätt på så sätt att jag ständigt fördjupar mig och finner nya dimensioner i intervjuerna. Resultatet för undersökningen visar att det hälsorelaterade innehållet i undervisningen i skolämnet Idrott och hälsa främst består av kunskap om kost, motion och ergonomi. Detta undervisas i störst utsträckning med teoretiska lektioner, men som delvis integreras i den praktiska verksamheten. Slutsatserna från undersökningen visar att den hälsorelaterade undervisningen främst utgår från att se hälsa ur ett fysiskt perspektiv; att elevernas kunskap om hälsa varierar stort från elev till elev; samt att lärarna, till skillnad från eleverna, i större utsträckning uppfattar att hälsa undervisas oftare och mer integrerat i den praktiska verksamheten. Resultatet för undersökningen är inte representativt för andra lärare och elever än de som deltagit i undersökningen. Resultatet är även påverkat av mig som forskare, genom att jag med min förförståelse och närhet till undersökningsområdet präglar allt från frågeställningar, intervjufrågor, tolkning, analys och resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
Hälsa
Hälsorelaterad undervisning
Idrott och hälsa
Känsla av sammanhang
Handle http://hdl.handle.net/2043/11494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics