Lärarens roll i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens roll i klassrummet
Author Henning, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
Inom skolans värld innefattar lärarprofessionen en lång rad av olika uppgifter. Att leda och organisera skolklasser, att hantera frågor om disciplin och att ha omsorg om eleverna. Dessa uppgifter kräver planering, kontroll och motivering (Stensmo, 2000:9). Dock menar Bergem (2000:83) att respekten för läraren som offentlig person har minskat. Detta pekar på att bemötandet mot läraren som profession har förändrats. Därför är det av intresse att i denna studie titta på lärarens roll i klassrummet med inriktning på bemötande, ansvar och makt. Studien är en jämförande studie mellan en klass i England och en klass i Sverige. Genom observationer och intervjuer av klasslärarna och en elev i respektive klass har studien genomförts. Åldersgruppen i båda ländernas klasser var sex- och sjuåringar och bestod av 18/19 elever. Frågeställningen som ligger till grund för arbetet är följande: Vilka är skillnaderna och olikheterna i lärarens roll mellan en klass i Södra Sverige och en klass i Norra England? Hur ter sig lärarrollen utifrån begreppen bemötande, ansvar och makt? Framförallt behandlas i analysdelen lärarens roll som lärare och ledare i klassrummet och dess möte med sina elever. Vi kan även i tidigare forskning läsa om tre olika typer av ledarstilar. Den auktoritäre ledaren, den demokratiske ledaren och den ”låt-gå-mässige” ledaren. Ett försök har gjorts i analysdelen att koppla ihop de observerade lärarna med någon av ledarstilarna och även visa på skillnader och likheter mellan de båda klasslärarna i de olika länderna. En slutsats som har gjorts är att den engelska läraren förefaller inneha makt i klassrummet bara genom att ha rollen som lärare, till skillnad från läraren i Sverige som får kämpa mer för att få elevernas förtroende och på så vis förvärva makten. Däremot är den svenska läraren väl medveten om sin makt som lärare till skillnad från den engelska läraren som inte verkar fullt lika medveten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ansvar
bemötande
England
grundskolan
jämförelse
ledarskap
lärarrollen
makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/11525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics