Inskolning av flerspråkiga barn på förskolans småbarnsavdelning

DSpace Repository

Inskolning av flerspråkiga barn på förskolans småbarnsavdelning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inskolning av flerspråkiga barn på förskolans småbarnsavdelning
Author Tomaszewska, Beata
Date 2011
Swedish abstract
Inskolning av flerspråkiga barn på förskolans småbarnsavdelning handlar om inskolning i förskola. Examensarbetets syfte är att beskriva pedagogernas syn på inskolning och vad som är viktigt att tänka på när man skolar in flerspråkiga barn. Det ingår även i syftet att undersöka skillnader mellan att inskola barn med svenskt modersmål och barn med annat modersmål än svenska. Frågeställningarna som var grunden för min undersökning är: Hur ser ut inskolning på en småbarnsavdelning? Vad anser intervjuade pedagoger är viktigt att beakta vid inskolningen? Vilka skillnader finns, enligt pedagoger, mellan att inskola barn med svenskt modersmål och barn med annat modersmål än svenska? Uppsatsen belyser pedagogers tankar kring inskolningen. De teoretiska utgångspunkterna i examensarbete är samspels teori, teori om anknytning, forskning om flerspråkighet och kunskap om inskolning. Denna undersökning baseras på intervjuer av pedagoger och observationer. Viktigaste resultaten pekar på vikten av samarbete och god relation mellan pedagoger och föräldrar för att erbjuda barnen en mjuk start i förskolan. Pedagoger arbetar på ungefär samma sätt, oavsett barnens modersmål och att trygghet är målet med inskolningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11527 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics