Fysisk aktivitet eller kroppslig kompetens? En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av lärandet inom ämnet idrott och hälsa A

DSpace Repository

Fysisk aktivitet eller kroppslig kompetens? En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av lärandet inom ämnet idrott och hälsa A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet eller kroppslig kompetens? En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av lärandet inom ämnet idrott och hälsa A
Author Andersson, Per ; Persson, Mattias
Date 2011
English abstract
The purpose of this paper is to illuminate how students in an upper secondary school concept learning within the course Physical Education and Health A. The theoretical view that we use is to examine the learning from the viewpoints of physical activity and physical literacy. We have used a qualitative method, as we have interviewed 17 students from an upper secondary school in southern Sweden. The result shows that the students in our survey do not get the opportunity to reflect, discuss and formulate themselves around their own learning processes. For instance, the students express that the subject is “fun”, however, further reflection based on personal experience is lacking. Even though only a few students explicitly state that they do not acquire any knowledge from the course Physical Education and Health A (PEH), almost all students have major problems reflecting upon their own learning verbally. This indicates that the students have not had the opportunity to pause and reflect during their own learning process. We find that it seems students deem it more important to be physically active than it is to highlight the learning process through discussion. On this basis, we believe that students do not get the chance to develop physical literacy because this is breached as physical activity is valued higher. Our study also shows that students lack the complete picture needed to ensure that individuals have the opportunity to develop physical literacy. Physical activity is at the center of attention and the students are unable to link together the essential parts of different elements into a coherent whole. The course is divided into theory and practice, which becomes problematic when students seem to have difficulty linking the theoretical concepts to the practical parts. Regarding the practical parts, the focus is on activity, attitude and commitment. This means that the reflection required for physical literacy fails because the physical activity becomes the focus of teaching. Students concentrate on being active with commitment and the right attitude instead of reflectively learning. In conclusion, it seems that being physically active is highly valued by the students at the cost of the individual’s own personal reflection that is necessary to develop physical literacy.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att belysa hur elever på en gymnasieskola uppfattar lärandet inom idrott och hälsa A. Vår teoretiska ingång är kroppens fenomenologi vilket kontraheras med dualismens filosofi. Vi analyserar vårt resultat utifrån det fenomenologiskt bundna begreppet kroppslig kompetens kontra fysisk aktivitet som präglas av ett dualistiskt perspektiv. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har intervjuat 17 elever på en gymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visar att eleverna först och främst inte har fått möjlighet att reflektera, diskutera och formulera sig kring den egna läroprocessen. Eleverna uttrycker exempelvis att de tycker att ämnet är roligt men det saknas vidare reflektion utifrån den egna upplevelsen. Även om det bara är ett fåtal som anser att de inte tar med sig någon som helst kunskap från idrott och hälsa A så har nästintill alla stora problem att resonera kring det egna lärandet. Det framkommer att det är viktigare att vara fysisk aktiv än det är att belysa lärandeprocessen genom exempelvis diskussion. Vår studie påvisar även att flertalet elever inte får den helhetsuppfattning som krävs för att individen skall ha möjligheten att utveckla kroppslig kompetens. Fysisk aktivitet står i centrum och eleverna ges inte möjligheten att koppla samman ämnets olika moment till en sammanhängande helhet. Ämnet delas upp i teori och praktik vilket blir problematiskt då eleverna tycks ha svårigheter att koppla de teoretiska begreppen till de praktiska momenten. Vid de praktiska momenten ligger fokus på aktivitet, inställning och engagemang. Detta innebär att den reflektion som krävs för kroppslig kompetens uteblir eftersom den fysiska aktiviteten blir det centrala i undervisningen. Eleverna koncentrerar sig således på att vara aktiva genom rörelse, engagemang och rätt inställning vilket innebär att undervisningen koncentrerar på ett görande istället för ett reflekterande lärande. Att eleven ska vara fysiskt aktiv värdesätts högt av eleverna vilket resulterar i att den reflektion som är nödvändig för kroppslig kompetens uteblir.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Learning
Physical activity
Physical Education and Health
Physical literacy
Upper secondary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/11571 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics