Slöjden – i en värld för sig?

DSpace Repository

Slöjden – i en värld för sig?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Slöjden – i en värld för sig?
Author Hedén, Emelie ; Lindberg, Sofie
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att undersöka hur fyra lärare i trä- och metallslöjd ser på ämnesövergripande arbete och hur de arbetar ämnesövergripande i praktiken. Vi har genom våra frågeställningar tagit reda på hur de intervjuade träslöjdslärarna resonerar kring möjligheten att ingå i ett samarbete med andra ämnen, samt hur detta yttrar sig i deras undervisning och vilka anledningar som ligger till grund. Vi har dels använt forskning som berör slöjdämnet men också använt oss av forskning kring det praktiskt/estetiska fältet i stort. Utöver detta har vi lutat oss mot Deweys teorier kring samspelet mellan praktik och teori. Vi har valt att enbart använda oss utav kvalitativa intervjuer av ostrukturerad karaktär som metod för att nå fram till vårt resultat. De huvudsakliga slutsatser vi kunnat dra utifrån vårt resultat är att det är flera olika faktorer som spelar in då ett ämnesövergripande arbete ska kunna genomföras. Tid, schemaläggning, engagemang, tjänstens fördelning, kunskap, status och inställning är alla anledningar som nämns som avgörande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Praktik och teori
Slöjd
Ämnesintegrering
Ämnesövergripande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11590 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics