Fenomenet Läxa - Osynligt i teorin, motsägelsefullt i praktiken

DSpace Repository

Fenomenet Läxa - Osynligt i teorin, motsägelsefullt i praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fenomenet Läxa - Osynligt i teorin, motsägelsefullt i praktiken
Author Magnusson, Sofie ; Palmgren, Jonna
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Fenomenet läxa – osynligt i teorin, motsägelsefullt i praktiken är en kvalitativ studie med fenomenografisk forskningsansats som genomförts av Jonna Palmgren och Sofie Magnusson. Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika synsätt dagens lärarstudenter inom enheten Barn Unga Samhälle på Malmö högskola har gällande läxor. Studien är även tänkt att väcka tankar kring läxan, dess syfte och användning samt synliggöra läxan som en del av undervisningen i dagens lärarutbildning. Studien belyser bland annat att läxan förekommer i dagens skolundervisning, trots att den inte finns inskriven i styrdokumenten sedan 15 år tillbaka, och diskuterar vad det kan bero på. Studien behandlar även läxan i tidigare, nuvarande och kommande styrdokument för grundskolans tidigare år samt i högskolans styrdokument nationellt, centralt och lokalt. Den politiska debatten kring förlängd skoldag, eller samlad skoldag, berörs och diskuteras i förhållande till dagens användning av läxa och läxa i styrdokument för grundskolans tidigare år samt för högskolan. Vidare synliggör studien de olika sätt som lärarstudenter inom enheten Barn Unga Samhälle på Malmö högskola erfar fenomenet läxa. All empiri i denna studie kopplas till tidigare forskning inom de perspektiv studien utgår från.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fenomenografi
Individanpassning
Lärarstudenter
Läxa
Styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/11591 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics