Vårdlärares förväntningar på de nya betygskriterierna. Blir det lättare att sätta rättvisare betyg?

DSpace Repository

Vårdlärares förväntningar på de nya betygskriterierna. Blir det lättare att sätta rättvisare betyg?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdlärares förväntningar på de nya betygskriterierna. Blir det lättare att sätta rättvisare betyg?
Author Bendrén, Jane, Jane Jönsson
Date 2010
English abstract
An upcoming school reform is adopted and will have effect from June 2011. For senior high school education, it will be called - Gy 2011. The reform involves many changes in the structure of school including grading system, which will include a different design with more grade levels. The process to a new system has been characterized by active communication with the teaching profession who has had different views as the current system is not optimal. The purpose of this study was to examine the care teachers expectations and fears about the new grading system introduced in senior high school reform Gy 2011 regarding the terms of use, motivation and fairness as the basis for the study questions. The study is based on extensive literature studies in which the grading system change over time was studied. The survey was conducted by survey method that qualitatively/quantitatively reflects teachers' perceptions. The analysis was done with comprehensive analysis to give a general picture of teachers' expectations and fears about the future system. The results show a care teacher’s faculty who curiously and expectantly have great expectation on the new grading system whose design and structure is believed to overcome the shortcomings of current systems. Factors such as usability, motivation, and justice in relation to each other and have an impact on teachers´ ability to award fair grades. Grading is a public authority, and demands a useful system for the exercise of this as accurately as possible. The benefit for the teaching profession is that with awareness can consider and reflect on rating system's ability to function as an optimal support and therefore using them for future audits.
Swedish abstract
En kommande skolreform är fastställd och ska träda i kraft juni 2011. För gymnasieutbildningar kommer denna att benämnas - Gy 2011. Reformen innebär flertalet förändringar i skolans struktur bland annat betygssystemet som får en annan utformning med fler betygsnivåer. Processen till ett nytt system har präglats av aktiv kommunikation med lärarprofessionen som haft olika åsikter eftersom nuvarande system inte är optimalt. Syftet med studien var att undersöka vårdlärares förväntningar och farhågor inför det nya betygssystemet som införs med gymnasiereformen Gy 2011 utifrån termerna användbarhet, motivation och rättviseaspekten som ligger till grund för studiens frågeställningar. Undersökningen grundas på omfattande litteraturstudier där betygssystemet förändring genom tiden studerats. Undersökningen genomfördes med enkätmetoden som kvalitativt/kvantitativt speglar lärarnas uppfattningar. Analysen gjordes med helhetsanalys för att ge en generell bild av lärarnas förväntningar och farhågor kring det kommande systemet. Resultatet visar på en vårdlärarkår som nyfiket och förväntansfullt har stor förhoppning kring det nya betygssystemet vars utformning och struktur tros övervinna de brister som finns i nuvarande system. Faktorerna som användbarhet, motivation och rättvisa står i relation till varandra och har alla en påverkan på lärares förutsättningar att sätt rättvisa betyg. Betygssättning är en myndighetsutövning och förutsätter ett användbart system för att kunna utöva detta så korrekt som möjligt. Vinsten för lärarkåren är att man med medvetenheten kan ta ställning och reflektera kring betygssystemets förmåga att fungera som ett optimalt stöd och därmed använda detta till kommande revisioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vårdlärare
betygskriterier
Handle http://hdl.handle.net/2043/11598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics