Lärares konflikthantering i klassrummet

DSpace Repository

Lärares konflikthantering i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärares konflikthantering i klassrummet
Author Nilsson, Jenny ; Rundcrantz Leise, Monica
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen belyser frågan om hur man som lärare i grundskolans tidigare år, kan hantera konflikter i klassrummet med perspektiven förebyggande, genomförande och uppföljning och med kopplingar till lärarens personliga verktyg, styrdokument samt arbetsmetoder i skolan. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med sex lärare fördelat lika på tre skolor, där avsikten inte har varit att jämföra skolor, utan att finna exempel på hur man som lärare går tillväga och vad för stöd man finner på sin skola. Huvuddrag i den samlade slutsatsen av undersökningen är att lärare verkar arbeta i stor utsträckning med förebyggande konflikthantering genom värdegrundsarbete i olika former som veckosamtal, temadagar och temaveckor – ofta med koppling till likabehandlingsplanen. De metoder som finns etablerade på skolorna (SET, Olweusprogrammet, KOMET) används enligt lärarna i huvudsak som förebyggande aktiviteter i grupper genom samtal och övningar. I direkta konflikthanteringar nämner lärarna att de arbetar utifrån sina erfarenheter, även om man har någon metod på skolan, d.v.s. att man lär sig konflikthantering genom erfarenhet. Lärarna menar att lyssnandet är det viktigaste samt att kroppsspråket används både automatiskt och medvetet. Den största insikten vi fått utifrån lärarnas berättelser är att de oftast tar ut eleverna från klassrummet som har konflikt med en annan elev eller läraren själv p.g.a. förhållningssättet att värna om eleven. Vissa lärare nämner att de tar hand om konflikten själv medan andra lägger ut det på resurspedagoger. Vad gäller uppföljning har vi inte funnit mycket i litteratur men vi ser att lärarna verkar följa upp med hjälp av sin erfarenhet och att de då är medvetna om elevernas kroppsspråk och känslor som vittnar om att konflikten fortfarande är aktuell.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förebyggande
kommunikation
konflikthantering
likabehandlingsplan
metoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/11613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics