Kompetenskort via nätbaserad inlärning - utvärdering av ett vårdutvecklingsprojekt

DSpace Repository

Kompetenskort via nätbaserad inlärning - utvärdering av ett vårdutvecklingsprojekt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Aho, Anna-Carin
dc.contributor.author Rosvall, Annica
dc.date.accessioned 2011-02-04T07:37:50Z
dc.date.available 2011-02-04T07:37:50Z
dc.date.issued 2009 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11657
dc.description Intensivvårds- och Anestesikliniken på ett sjukhus i södra Sverige införde år 2005 respektive 2007 ett vårdutvecklingsprojekt, Tool for interactive learning and daily assistance (TILDA), inom ramen för nätbaserat lärande. Via TILDA kan medarbetare erhålla kompetenskort för medicinteknisk apparatur. Syftet med aktuell studie var att kartlägga olika faktorer som påverkar varför sjuksköterskor tar respektive inte tar medicintekniska kompetenskort via TILDA samt att undersöka sjuksköterskornas inställning till att arbeta med medicintekniska kompetenskort via TILDA. Studien var en deskriptiv tvärsnittstudie och mätinstrumenten var enkäter. Dataanalys utfördes med hjälp av statistik programmet SPSS och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskor som angav att TILDA som inlärningsmetod passade dem bra och som tagit medicintekniska kompetenskort var signifikant mer positiva till TILDA som inlärningsmetod jämfört med sjuksköterskor som upplevde att TILDA som inlärningsmetod inte passade dem och som inte tagit medicintekniska kompetenskort (p=0.006). Merparten (53 %) av sjuksköterskorna ansåg att medicintekniska kompetenskort var meningsfulla. Främsta orsakerna till att sjuksköterskorna inte tagit medicintekniska kompetenskort via TILDA var tidsbrist och prioritering av andra arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna ansåg att det tog tid samt krävdes lugn och ro att arbeta med TILDA. Som inlärningsmetod var TILDA bra men praktiskt handhavande av apparatur saknades. Det var också viktigt för sjuksköterskorna att innehållet i TILDA är relevant och inte alltför omfattande. en_US
dc.description.abstract In the year of 2005 and 2007, the Intensive care - and Anaesthetic clinic at a hospital in the southern part of Sweden introduced a project, Tool for interactive learning and daily assistance (TILDA), within the frame of web based learning. The staff members can receive competence cards through TILDA for biomedical equipment. The purpose of the current study was to survey different factors that influence why nurses take respectively not take biomedical competence cards through TILDA and to investigate the nurses’ attitudes towards working with biomedical competence cards through TILDA. The study was a descriptive cross sectional designed study using questionnaires. Data analyses were performed by using the statistic program SPSS and qualitative content analyses. The result showed that nurses who stated that TILDA as a learning method suited them and who have taken biomedical competence cards were significant more positive to TILDA as a learning method compared to the nurses who experienced that TILDA as a learning method didn’t suit them and who hadn’t taken any biomedical competence card (p=0.006). The majority of the nurses (53 %) considered that working with biomedical competence cards are meaningfully. The premier reasons why nurses did not take biomedical competence cards through TILDA were lack of time and giving priority to other work duties. The nurses considered that working with TILDA took time and demanded peace and tranquillity. As a learning method TILDA was excellent but practical management of equipment was lacking. It was also important for the nurses that the content in TILDA is relevant and not too extensive. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject biomedical technique en_US
dc.subject competence card en_US
dc.subject nurse en_US
dc.subject TILDA en_US
dc.subject web based learning en_US
dc.title Kompetenskort via nätbaserad inlärning - utvärdering av ett vårdutvecklingsprojekt en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics