Violence -natural but not necessary

DSpace Repository

Violence -natural but not necessary

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Violence -natural but not necessary
Author Sejdija, Jehona ; Jashari, Mimoza
Date 2011
English abstract
Abstract: Male violence against women is a major social problem. Our purpose in this paper was to investigate which help is available for men who have problems with violent behavior in today's society. We examined where the help is found and what treatment methods that are relevant for these individuals. In addition, we studied how violent behavior is explained in the literature. We tried to give an idea of how men themselves speak about their violent behavior in different discussion forums. To answer our questions, we used three different sources of information: literature as the main basis, an interview and a search on the internet in various discussion forums. In our study, we have chosen two theoretical perspectives, the cognitive theory and powerlessness theory. In a general outline, our results demonstrated that violence can be explained with the help of childhood, quest for control and power, inappropriate emotions and expectations, biological and social factors. There are three key factors that are generally regarded as the cause of the violence; they are powerlessness, gender roles and the structure of society. Our second research question showed that men do not talk about their problems. One of the reasons is the lack of insight and the denial of the problem, another reason may be because of the shame, since this type of violence is very taboo in society. Our third issue was to identify where assistance is available for violent men.
Swedish abstract
Sammanfattning: Mäns våld mot kvinnor är ett stort socialt problem. Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka vilken hjälp det finns för män som har problem med våldsamt beteende i dagens samhälle. Vi undersökte om hjälp finns och vad för behandlingsmetoder som är relevanta för dessa individer. Dessutom har vi studerat hur våldsamt beteende förklaras i litteraturen. Vi försökte ge en bild av hur männen själva talar om sitt våldsamma beteende i olika diskussionsforum. För att besvara våra frågor har vi använt tre olika informationskällor: litteratur som den huvudsakliga grunden, en intervju och en sökning på Internet i olika diskussionsforum. I vår studie har vi valt två teoretiska perspektiv, den kognitiva teorin och maktlöshetsteorin. I en allmän översikt, visade våra resultat att våld kan förklaras med hjälp av barndomen, strävan efter kontroll och makt, olämplig känslor och förväntningar, biologiska och sociala faktorer. Det finns tre viktiga faktorer som allmänt anses som orsaken till våldet, de är maktlöshet, könsroller och samhällets struktur. Vår andra frågeställning visade att män inte pratar om sina problem. En av orsakerna är bristen på insikt och förnekandet av problemet, kan det även bero på grund av skam, eftersom denna typ av våld är mycket tabu i samhället. Vår tredje fråga var att identifiera var hjälp finns tillgänglig för våldsamma män.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject domestic violence
treatment
therapies
man
help
Handle http://hdl.handle.net/2043/11691 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics