Räddare i nöden eller...? Hur specialpedagogens kompetens tas tillvara i förskolan

DSpace Repository

Räddare i nöden eller...? Hur specialpedagogens kompetens tas tillvara i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Räddare i nöden eller...? Hur specialpedagogens kompetens tas tillvara i förskolan
Author Blixt Jeppsson, Eva ; Rosèn, Anette
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i förskolan samt förskolepedagogernas förväntningar på denna. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av fokusgruppsamtal som metod. Underlaget bestod av fyra fokusgrupper vilket gjorde att tolv pedagoger sammanlagt deltog i studien. Vårt resultat visade att specialpedagogen har en viktig funktion i förskolan och då främst gällande enskilda barn i behov av särskilt stöd. Det framkom att bristen på tid till reflektion för pedagogerna kunde utgöra en av orsakerna till ett utökat behov av specialpedagogisk kompetens. Pedagogernas upplevelse av brist på tid gav dem en känsla av otillräcklighet gällande möjligheten att uppmärksamma alla barn utifrån deras enskilda behov. För att få till stånd en fungerande samverkan mellan pedagoger och specialpedagog visade resultatet på vikten av en tillitsfull relation dem emellan. De förväntningar som pedagogerna lyfte fram var att specialpedagogen skulle bidra med en fördjupad och bred kompetens angående barn i behov av särskilt stöd. Det framkom vidare att pedagogerna anser att ett regelbundet och närmare samarbete med specialpedagogen skulle ge förutsättningar för ett mer förebyggande arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn i behov av särskilt stöd
fokusgrupp
förskola
specialpedagogisk kompetens
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/11700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics