Förskolematematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolematematik
Author Andersson, Patricia ; Carlsson, Jill
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningar har visat att elevers kunskaper och intresse i matematik har försämrats. Detta ligger till grund för vårt intresse av hur man arbetar med matematiken i förskolan för att skapa ett intresse för matematiken redan i tidig ålder. Utifrån följande frågeställningar har vi intervjuat verksamma pedagoger i förskolan:  Vad anser pedagogerna om matematikens betydelse för barnen i förskolan?  Var anser pedagogerna att matematiken finns?  Hur arbetar pedagogerna med matematiken i förskolan? Vi har i vår undersökning använt oss utav en kvalitativ undersökning där vi intervjuat åtta pedagoger var av en är pilotstudie. Alla intervjuer spelades in på diktafon för att öka tillförlitligheten och därefter transkriberades och analyserades materialet. Undersökningen visar att majoriteten av pedagogerna har en positiv attityd till matematiken och försöker få in den naturligt i det vardagliga arbetet. En pedagog ansåg att matematiken enbart hör hemma i skolan. Moment då matematiken förekommer, som pedagogerna nämnde, är genom planerade aktiviteter, spontana aktiviteter, pedagogisk lunch, samlingar, utedagar, tematisktarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Matematik
Pedagog
Planerade aktiviteter
Spontana aktiviteter
Handle http://hdl.handle.net/2043/11705 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics