Elevers upplevelse av den psykosociala miljön på skolskjutsen

DSpace Repository

Elevers upplevelse av den psykosociala miljön på skolskjutsen

Details

Files for download
Icon
Examensarbete på ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelse av den psykosociala miljön på skolskjutsen
Author Elm, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Maria Elm (2010). Elevers upplevelse av den psykosociala miljön på skolskjutsen. Examensarbete i barn och ungdomsvetenskap, Lärarutbildnigen, Malmö högskola. Detta examensarbete handlar om elevers upplevelser av skolskjutsmiljön. Syftet är att undersöka hur elever i åldern sju till tolv år upplever den psykossociala miljön på skolskjutsen. Detta syfte nås genom att studiens tre frågeställningar besvaras; Vad gör elever på skolskjutsen, Hur upplever eleverna den psykosociala miljön på skolskjutsen samt Finns det några likheter eller skillnader i elevernas uppfattningar baserat på elevernas ålder eller kön? Ämnet är tidigare outforskat och bidrar således med ny kunskap till forskningsfältet. Undersökningen är genomförd på fyra skolor, i årskurs ett till sex. Metoden som används är kvalitativa intervjuer som analyserats utifrån ett ålders- och könsperspektiv. Resultatet har analyserats och kopplats till tidigare forskning kring elevers kamratkulturer och sociala liv samt genusforskning och resultatet tyder på att samtliga elever upplever den psykosociala miljön som positiv men att stökighet, reslängd och brist på jämnåriga kamrater är faktorer som anses negativa av eleverna. Slutsatsen är att vänskapsrelationer upplevs som viktiga för alla barn, oavsett ålder. Dock så uttrycker de äldre flickorna i studien vänskapsrelationers betydelse för deras välmående mer explicit än övriga elever. Vidare bryts en del stereotypa könsmönster på bussen då somliga flickorna ingår i grupprelationer i större utsträckning än pojkarna, samt är högljudda och aktiva på skolskjutsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject elever
genus
psykosocial miljö
skolskjuts
vänskap
åldersperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/11726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics