Mångkulturellt bemötande. En empirisk studie om sjuksköterskans bemötande av Afrikanska invandrare i den Svenska hälso-och sjukvården.

DSpace Repository

Mångkulturellt bemötande. En empirisk studie om sjuksköterskans bemötande av Afrikanska invandrare i den Svenska hälso-och sjukvården.

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mångkulturellt bemötande. En empirisk studie om sjuksköterskans bemötande av Afrikanska invandrare i den Svenska hälso-och sjukvården.
Author Samuelsson Matétcho, Ulrika ; Serrander, Lisa
Date 2010
English abstract
Every day caregivers encounter patients from all over the world which means that different cultures meet. Cultural clash and confusion of tongues is something that can be experienced in nursing, which is why it is important to understand the patient and to communicate adequately. Today, Sweden is a multicultural country and nursing staff need to have skills about how to interact with people from other cultures. The purpose of this study was to find out how black Africans perceive the response from medical personnel in Swedish health care. Data was collected through recorded interviews. The interviews were transcribed and analyzed using content analysis. In total, seven individuals of African descent were interviewed. The study resulted in five themes. The results showed that the informants had a positive experience of nurses and other healthcare personel. Lack of cultural competence could be overcome with a professional attitude of respect and sensitivity for each individual patient. Keywords: African immigrants, behavior, content analysis, multiculturalism, nurse. 3
Swedish abstract
Dagligen möter vårdpersonal patienter från världens alla hörn vilket innebär att olika kulturer möts. Kulturkrockar och språkförbistringar är något som då kan upplevas. I omvårdnadsarbetet är det av vikt att förstå sig på patienten samt att kunna kommunicera. Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket gör att omvårdnadspersonal behöver ha kompetens hur man bemöter personer från andra kulturer. Syftet med denna studie var att ta reda på hur färgade afrikaner upplever bemötandet från sjukvårdspersonal i svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen genomfördes med intervjuer som spelades in. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Totalt intervjuades sju personer med afrikanskt ursprung. Studien resulterade i fem teman. Resultatet av studien visade att informanterna var nöjda med bemötandet från sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal, och upplevde vårdmötena positiva. Informanterna ansåg att viktiga kvaliteter hos en sjuksköterska är förståelse, empati och tålamod. Brist på kulturell kompetens kunde överbryggas med ett professionellt förhållningssätt som innebär respekt och lyhördhet för varje enskild patient.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Afrikanska invandrare
Bemötande
Innehållsanalys
Mångkultur
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/11746 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics