Effekter av SBAR som kommunikationsmodell inom hälso- och sjukvården

DSpace Repository

Effekter av SBAR som kommunikationsmodell inom hälso- och sjukvården

Details

Files for download
Icon
SBARs EFFEKTER
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Effekter av SBAR som kommunikationsmodell inom hälso- och sjukvården
Author Dagerbjörk, Alexander ; Swierz, Louise
Date 2011
English abstract
Background: Healthcare is a high risk activity. Each year a large number of patients worldwide suffer from preventable harm that could have been avoided and in some cases leading to patients death. Scientific research suggests that the most common cause of incidents and adverse events in health care is the communication failure between healthcare professionals´. Factors that can influence the basis of differences in handover could be heavy workload and stressful working conditions. The aim: The aim of this literature review was to explore the effects of the SBAR-communication model for handover in healthcare with regard to the SBAR model’s impact on the nursing staff communication and patient safety. SBAR is a structured communication model that stands for (Situation, Background, Assessment and Recommendation). Method: A systematic approach of Goodman's seven steps wear used in the preparation and implementation of the study. The database search was performed primarily in PubMed and CINAHL. Results: The results were based on eight scientific studies that show that the SBAR-model improves communication, the handover-communication, teamwork and communicative self-confidence of healthcare professionals and students. The healthcare professionals´ improved communication also resulted in increased patient satisfaction. Conclusion: The studies findings supports the use of a structured communication model for handover in healthcare. Because the SBAR-model is a relatively new method of reporting, there is a need for increased knowledge and training to integrate this method in nursing. Furthermore it is recommended that SBAR-communication should be included in nursing education. Further research is required regarding the SBAR-model´s function and effect in healthcare in order to increase the evidence for the SBAR-model´s effect on nursing staff communication and patient safety.
Swedish abstract
Bakgrund: Hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet. Varje år drabbas ett stort antal patienter världen över av vårdskador, som kunde ha undvikits, och som i vissa fall leder till att patienter avlider. Vetenskaplig forskning tyder på att den vanligaste orsaken till tillbud och negativa händelser i vården är att kommunikationen brustit mellan vårdpersonal. Faktorer som kan ligga till grund för avvikelser vid överrapportering kan vara hög arbetsbelastning och stressiga arbetsförhållanden. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka effekter av SBAR som kommunikationsmodell för överrapportering inom hälso- och sjukvården med avseende på SBAR-modellens inverkan på vårdpersonalens kommunikation och patientsäkerhet. SBAR är en strukturerad kommunikationsmodell som står för (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation). Metod: Ett systematiskt tillvägagångssätt enligt Goodmans sju steg användes vid genomförandet och sammanställningen av studien. Data-bassökningen utfördes främst i PubMed och CINAHL. Resultat: Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar som visade att SBAR-modellen förbättrar kommunikationen, överapporteringskommunikation, teamwork och det kommunikativa självförtroendet hos vårdpersonal och studenter. Vårdpersonalens förbättrade kommunikation resulterade också i en ökad patienttillfredställelse. Slutsats: Studiernas resultat talar för användning av SBAR som strukturerad kommunikationsmodell vid överrapportering inom vården. Eftersom SBAR-modellen är en relativt ny metod för rapportering finns det ett behov av ökad kunskap och utbildning för att integrera denna metod i omvårdnadsarbetet. Vidare rekommenderas att kommunikation enligt SBAR bör inkluderas i sjuksköterskeutbildningen. Vidare forskning behövs kring SBAR-modellens funktion och effekt inom hälso- och sjukvården i syfte att öka evidensen för SBAR-modellens effekt på vårdpersonalens kommunikation och patientsäkerhet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Kommunikationsmodell
Litteraturstudie
Omvårdnad
Patientsäkerhet
SBAR
Vårdpersonal
Communication
Communication Model
Healthcare Professionals
Literature Review
Nursing
Patient Safety
SBAR
Handle http://hdl.handle.net/2043/11747 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics