"Dom passar inte in här..." - En intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av att vårda demenssjuka på somatisk avdelning

DSpace Repository

"Dom passar inte in här..." - En intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av att vårda demenssjuka på somatisk avdelning

Details

Files for download
Icon
Dom passar inte in här
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Dom passar inte in här..." - En intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av att vårda demenssjuka på somatisk avdelning
Author Holmström, Ida ; Jönsson, Andreas
Date 2011
English abstract
The proportion of the dementia-ill increases with the ageing population. This results in an increase of dementia-ill in the somatic care as well. Previous research has pointed out difficulties in treating patients with dementia disease in a hospital setting. The objective of the study was to investigate the nurses experience of nursing somaticly ill patients with dementia disease in a somatic ward. Interviewing was used as method of data collection and the data was analysed with a phenomenographic approach. Aggregatively the result of the study shows that many nurses experienced an appreciation towards the contact with dementia-ill patients, but that they at the same time in the nursing care function felt limited by several factors. These were mostly environmental and logistical, but also strictly personal prerequisites such as knowledge and understanding. These factors could contribute to a worry concerning the safety of the patients as well as a professional inadequacy, which not rarely made the nurses feel unsatisfied with their work. The study confirm previous research regarding the problems with nursing dementia-ill adequately in a hospital setting, but elaborate further factors that impact the nursing situation such as transfers on and between wards as well as between health care establishments. The result of the study indicates the need of a greater focus in the undergraduate education for nurses, improved collaboration between different caregivers and an effort on capacity building. This should improve the nursing of dementia-ill patients in somatic wards. This ought also to reduce the nurses feeling of inadequacy and increase their work satisfaction whilst working with dementia-ill patients.
Swedish abstract
Andelen demenssjuka ökar i takt med den åldrande befolkningen. Detta medför att andelen demenssjuka även ökar i den somatiska vården. Tidigare forskning har visat på svårigheter med att behandla patienter med demenssjukdom i sjukhusmiljö. Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att på somatisk avdelning vårda somatiskt sjuka patienter med demenssjukdom. Datainsamlingen skedde i form av intervjuer och materialet analyserades med en fenomenografisk ansats. Sammantaget visar studiens resultat på att många sjuksköterskor uppskattade kontakten med demenssjuka patienter men att de i omvårdnadsarbetet samtidigt kände sig begränsade av åtskilliga faktorer. Dessa var ofta miljö- och logistikmässiga, men även rent personliga förutsättningar såsom kunskap och förståelse. Faktorerna kunde bidra till en känsla av oro för patienternas säkerhet såväl som en professionell otillräcklighet, vilket inte sällan kunde få sjuksköterskorna att känna sig otillfredsställda med sitt arbete. Studien styrker tidigare forskningsresultat angående problematiken att ge demenssjuka en adekvat omvårdnad i sjukhusmiljö, men utvecklar i högre grad faktorer som inverkar på omvårdnaden, såsom förflyttningar på och mellan avdelningar och vårdinstanser. Studiens resultat indikerar till behovet av ett ökat fokus på demenssjukdomar i sjuksköterskornas grundutbildning samt ett förbättrat samarbete mellan olika instanser och en satsning på kompetensutveckling. Detta skulle kunna leda till en förbättrad omvårdnad av demenssjuka patienter på somatiska avdelningar. I förlängningen borde det även minska sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet och öka deras tillfredsställelse i arbetet med demenssjuka patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject demens
kompetens
omvårdnad
relation
samordning
sjukhusmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/11748 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics