Att vara föräldrar till en person med epilepsi

DSpace Repository

Att vara föräldrar till en person med epilepsi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara föräldrar till en person med epilepsi
Author samanci, saziye ; lindquist, pia
Date 2011
English abstract
Lindquist,P & Samanci, S. To be parent`s of a person with epilepsy – a systematic litterature review about parent`s experiences of the disease epilepsy. Degree Project, 15 credit Points. Nursing programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing 2011. Epilepsy can lead to different types of seizures. They are frightening for the patient but also for relatives when the patient is capable of inflicting injury and there is an uncertainty about the patient´s survival and the degree of impact from the attack. Depression, anxiety, worry, stress and feelings of guilt are factors that can occur in families where at the disease. This can lead to poorer quality of life and need support. Increased awareness of these issues can help nurses to develop prevention and intervention strategies of the mental health of relatives which is an important part of wellbeing. The purpose of the current study was to examine the scientific literature to illuminate the parent`s experiences on the child who has epilepsy. The study was performed as a literature review. A known systematic model with seven steps was used as a method to identify, assess and critically evaluate the best available evidence in the area. Literature search was conducted in the databases PubMed, CINAHL and Medline. Relevant articles were reviewed using the protocol modified by the authors. Ten articles that responded to the objective have been used. The results showed important basic elements of relatives´ experiences and their sense of caring for the sick person. It turned out that the relatives of people with epilepsy experienced high levels of stress, mental and social health and that they had a great impact of daily life. More high quality research is needed to illuminate the family´s need for care. Keywords: epilepsy, experiences, literature review, nursing, relatives
Swedish abstract
Lindquist, P & Samanci, S. Att vara föräldrar till en person med epilepsi - en systematisk litteraturstudie om föräldrars upplevelser av sjukdomen epilepsi. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Epilepsi kan leda till olika typer av anfall. De är skrämmande för patienten men även för anhöriga då patienten kan tillfoga skada samt att det finns en ovisshet om patientens överlevnad och graden av konsekvenser från attacken. Depression, ångest, oro, stress och känsla av skuld är faktorer som kan uppstå hos anhöriga vid förekommande av sjukdomen. Detta kan leda till sämre livskvalitet samt behov av stöd. Ökad medvetenhet av dessa punkter kan hjälpa sjuksköterskor att utveckla preventiva och ingripande strategier av psykisk hälsa hos anhöriga vilket är en viktig del i välmående. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vetenskaplig litteratur för att belysa föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med epilepsi. Studien har genomförts som en litteraturstudie. En känd systematisk modell med sju steg används som metod för studien för att identifiera, bedöma och kritiskt värdera bästa tillgängliga vetenskapliga bevis inom området. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och Medline. Relevanta artiklar granskades med hjälp av protokoll modifierad av författarna. Tio artiklar som svarade på syftet och frågeställningen har använts. Resultatet presenterade viktiga grundläggande delar om anhörigas upplevelser och deras känsla av att vårda den sjuke. Det visade sig att de anhöriga till personer med epilepsi upplevde höga nivåer av stress, psykisk och social ohälsa samt hade stort inverkan i det dagliga livet. Mer forskning av hög kvalitet behövs för att kunna belysa anhörigas behov av omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject anhöriga
epilepsi
litteraturstudie
omvårdnad
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/11749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics