Läroplanens roll i ett internationellt perspektiv - en jämförande studie kring läroplaner för förskolan i Sverige och Filippinerna

DSpace Repository

Läroplanens roll i ett internationellt perspektiv - en jämförande studie kring läroplaner för förskolan i Sverige och Filippinerna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Läroplanens roll i ett internationellt perspektiv - en jämförande studie kring läroplaner för förskolan i Sverige och Filippinerna
Author de Guzman Lauritzson, Jennifer
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur läroplanerna för förskolan ser ut och är uppbyggda i Filippinerna och Sverige samt hur de omsätts i den dagliga verksamheten. Pedagogiska filosofier och tidigare forskning har legat som grund för analyserna av läroplanerna ur olika synvinklar. Detta för att lyfta fram på vilka sätt de skiljer sig och vad de har gemensamt. Totalt fyra förskolor, två i Filippinerna och två i Sverige, har besökts för att få en inblick i den dagliga verksamheten. Information har inhämtats genom både intervjuer och observationer. Resultatet visar på både likheter och skillnader mellan de båda ländernas läroplaner. Genom läroplanerna för förskolan går det att se att det finns olika visioner om vilka roller den uppväxande generationen kommer att ha i samhället i de båda länderna. I Sverige styrs verksamheten mot att barnen ska kunna använda sin fulla potential att förändra samhället att bli mer jämlikt och miljömässigt mer hållbart. Det filippinska samhället vill däremot ha medborgare som är fulla av egna erfarenheter och som kan passa in i samhället. Läroplanerna används i större utsträckning i Sverige, och medvetandet om dem är också större här. Det är dock lätt att se spår av läroplanerna vid förskolor i de båda länderna. Nyckelord: Curriculum, Filippinerna, förskola, läroplan, läroplansteori
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Curriculum
Filippinerna
förskola
läroplan
läroplansteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/11764 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics