Kvinnor med ADHD - En studie om kvinnors erfarenheter och upplevelser av arbetslivet

DSpace Repository

Kvinnor med ADHD - En studie om kvinnors erfarenheter och upplevelser av arbetslivet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnor med ADHD - En studie om kvinnors erfarenheter och upplevelser av arbetslivet
Author Gustavson, Moa ; Lundberg, Charlotte
Date 2010
Swedish abstract
Studiens syfte har varit att få insikt och kunskap om kvinnor med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och vilka upplevelser och erfarenheter dessa kvinnor bär med sig av arbetslivet, samt deras olika strategier i arbetssituationer. För att få ett ytterligare perspektiv på de berörda kvinnornas situation på arbetsmarknaden, har syftet med studien även varit att undersöka hur en rehabiliteringsaktör ser på kvinnornas situation samt vilka stödinsatser som finns för den berörda gruppen. Som blivande Studie- och yrkesvägledare bedömer vi studiens ämne som viktigt, då vi anser att dessa kvinnor ska få det stöd de kan tänkas behöva på arbetsmarknaden. Vi menar också att det är en viktig samhällsekonomisk fråga. Eftersom kvinnor med ADHD är en grupp som hittills inte fått samma utrymme i forskningen som män med ADHD är detta ämne i hög grad aktuellt och relevant. I avsnittet tidigare forskning presenteras studier som belyser ADHD och dess konsekvenser såsom stress och självuppfattning kopplat till arbetssituationen samt ADHD ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem kvinnor med diagnosen ADHD samt två handläggare från Försäkrningskassan. Resultatet visar att samtliga av de intervjuade kvinnorna har erfarenheter av svårigheter på grund av sin ADHD i arbetssituationer samt konflikter i sitt arbetsliv, utifrån detta använder de sig av olika strategier i arbetssituationer. Handläggarna som företräder Försäkringskassan menar att de har uppfattningen av att det skiljer sig hur personer med ADHD upplever sin arbetssituation. De stödinsatser som finns tillgängliga från Försäkringskassan är samverkan mellan myndigheter samt arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Resultatet har analyserats utifrån Meads teori om den symboliska interaktionismen, Banduras teori om social inlärning och Goffmans teori om stigma. En slutsats som dragits är att det är övervägande negativa aspekter som lyfts fram i samband med ADHD vilket kan bidra till negativa associationer från omgivningen som leder till en negativ självbild hos kvinnorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 60
Language swe (iso)
Subject ADHD
arbetsliv
kvinnor
rehabiliteringsaktor
Handle http://hdl.handle.net/2043/11770 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics