Elevers förhållande till läxor i hemmiljön

DSpace Repository

Elevers förhållande till läxor i hemmiljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Elevers förhållande till läxor i hemmiljön
Author Leveau, Annika ; Stolt, Maja
Date 2010
Swedish abstract
Denna uppsats tar upp fenomenet läxor ur elevers perspektiv. Läxan upplevs av många som en självklarhet, detta trots att läxor inte tas upp i de styrdokument som finns kopplade till skolan idag. Syftet med uppsatsen är att utveckla en förståelse för hur elever med olika socioekonomiska bakgrunder upplever och förhåller sig till läxor i sin hemmiljö. Genom samtalsintervjuer med elever har vi undersökt hur dessa upplever sina läxor. Resultatet från samtalsintervjuerna har vi tolkat och analyserat med hjälp av Basil Bernsteins teori om sociolingvistiska koder samt tidigare forskning inom området. Uppsatsens tydligaste slutsatser är att eleverna upplever att läxor tar tid från elevernas fritid samt att syftena som eleverna upplever med läxan rör att eleverna ska lära sig kunskap. Vi har visat att samtliga elever har någon form av interaktion när det gäller läxläsningen i hemmiljön. Vi har även visat att elever från skolan med ett upptagningsområde som bland annat har en högre medelinkomst än den andra skolan förutsätts ta ett större ansvar för sina läxor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Basil Bernsteinelevperspektiv
elevintervju
läxa
socioekonomiska bakgrunder
Handle http://hdl.handle.net/2043/11776 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics