Utvalda studie- och yrkesvägledare - en studie om deras arbetssituation kan förklaras utifrån KASAM

DSpace Repository

Utvalda studie- och yrkesvägledare - en studie om deras arbetssituation kan förklaras utifrån KASAM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utvalda studie- och yrkesvägledare - en studie om deras arbetssituation kan förklaras utifrån KASAM
Author Vilhelmsson, Jonas ; Heiska, Sanna
Date 2011
Swedish abstract
Examensarbete belyser om det är möjligt att kategorisera studie- och yrkesvägledares upplevda arbetssituation i KASAM. För att kunna kategorisera utifrån KASAM vill vi veta hur studie- och yrkesvägledare upplever sin arbetssituation och hur deras kompetens tillvaratas inom deras arbetsorganisation. Dessutom har vi valt att ställa frågor om hur arbetsgivaren ser på deras profession och vilka möjligheter de har till kompetensutveckling. Examensarbetet är en kvalitativ studie med sex olika studie- och yrkesvägledare yrkesverksamma inom statlig, kommunal och privat arbetsorganisation i västra Sverige. Vi kontaktade studie- och yrkesvägledare för att höra om det fanns intresse att delta i en intervju. Därefter genomförde vi kvalitativa undersökningar på respondenternas arbetsplatser. För att förstå KASAM har vi fördjupat oss hur Antonovsky beskriver modellen. Den förklarar känslan av sammanhang och beskriver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Grunden till KASAM modellen är hans teori om det salutogena arbetssättet som bl.a. har uppmärksammats inom vården. De sex olika vägledarna har samtliga genomfört den treåriga högskoleutbildningen och de har varit yrkesverksamma i minst två år. Vi bedömde att efter två år kan man känna om arbetsorganisationen ger den meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som är viktig för den upplevda arbetssituationen. Vi hoppas att det här examensarbetet ska generera till fler arbeten och uppsatser om upplevd arbetssituation.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject KASAM (Känsla av sammanhang)
kompetens
kompetensutveckling
profession och organisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/11777 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics