Mot en förändrad kunskapssyn inom socialt arbete? En hypotetisk-deduktiv litteraturstudie kring implementeringen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten

DSpace Repository

Mot en förändrad kunskapssyn inom socialt arbete? En hypotetisk-deduktiv litteraturstudie kring implementeringen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Mot en förändrad kunskapssyn inom socialt arbete? En hypotetisk-deduktiv litteraturstudie kring implementeringen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten
Author Hallman, Mattias
Date 2011
English abstract
This degree projects intention is to, from a social sciences version of a hypothetical-deductive method, create a critical discussion of a more extensive type of knowledge management in social services and the implementation of evidence-based policy in social work. The degree project discusses the values of evidence-based policy parallel with central points of the neoliberal changes that came to characterize the public service during the last three decades and went under the slogan New Public Management. Further discussion is how the extended knowledge management and evidence-based policy affect on both municipality, social service, the individual social worker and client. The individual social workers and their discretion and autonomy are discussed, based on theories on street-level bureaucrats and their possibility to affect policy. The result shows that there are clear links between the idea of evidence-based policy and approaches that’s clear in New Public Management. Consequences of this means that a changed view on knowledge in social work and a view that’s coming closer to the view that can be seen in the field of health and medical care. The result also shows the difficulties to judge the affect evidence-based policy and a changed view on knowledge within social service and the social workers discretion from an empiricism based on public investigations out of a view of science that’s positivistic.
Swedish abstract
Denna uppsats avser att, utifrån en samhällsvetenskaplig variant av hypotetisk-deduktiv metod, kritiskt diskutera en mer omfattande kunskapsstyrning av socialtjänsten samt implementeringen av en evidensbaserad praktik inom socialt arbete. Uppsatsen diskuterar den evidensbaserade praktikens värdegrunder paralellt med de centrala utgångspunkterna inom de nyliberala förändringar som kommit att prägla den offentliga sektorn under de senaste tre årtiondena och går under parollen New Public Management. Vidare avhandlas den utökade kunskapsstyrningen och den evidensbaserade praktikens påverkan på både kommun, socialtjänst och den enskilde handläggaren och brukaren. Den enskilde handläggarens handlingsutrymme och autonomi avhandlas utifrån teorier om gräsrotsbyråkratens möjlighet att påverka den förda politiken. Resultatet visar att det finns tydliga kopplingar mellan den evidensbaserade praktiken och förhållningssätt och synsätt som inrymmer New Public Management. Konsekvenser av detta innebär en förändrad kunskapssyn på socialt arbete och ett synsätt som närmar sig det som finns inom hälso- och sjukvården vilken präglas av ett positivistiskt präglad kunskapssyn. Resultatet visar även på svårigheterna att bedöma påverkan av verksamheten och handläggarens handlingsutrymme utifrån empiri bestående av offentliga utredningar och en vetenskapssyn som är positivistisk.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11785 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics