Akupunktur. Patienters upplevelser av alternativ behandling med akupunktur - en kvalitativ intervjustudie

DSpace Repository

Akupunktur. Patienters upplevelser av alternativ behandling med akupunktur - en kvalitativ intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Akupunktur. Patienters upplevelser av alternativ behandling med akupunktur - en kvalitativ intervjustudie
Author Eriksson, Monika ; Larsson, Elisabeth
Date 2011
English abstract
Use of alternative treatment, including acupuncture, has increased in many countries. According to WHO, each member country should work for an increased integration of complementary- and alternative medicine into school medicine. According to The National Board of Health and Welfare nurses should seek information and implement new knowledge within school medicine. The aim was to explore why people choose alternative treatment such as acupuncture and their experiences of it. The approach was an interview with narrative method and manifest content analysis was used for the analysis. The result generated into seven categories; 1) ”insufficient care and treatment” where the informants stated that acupuncture had helped them with their troubles when school medicine was insufficient, 2) “patient-centered holistic approach” where the informants experienced the feeling of being put in the centre first when they chose an alternative treatment with acupuncture, 3) “desire for integrated care” where all informants expressed a wish for integration of acupuncture according to Traditional Chinese Medicine within school medicine, 4) “sense of security” where the informants expressed a larger sense of security for acupuncture in accordance with Traditional Chinese Medicine due to the education and knowledge that was regarded as more profound than the acupuncture within school medicine which felt more superficial, 5) “feeling of increased wellbeing” where all informants experienced an increased sense of wellbeing, both physical and mental, after having received acupuncture in accordance with Traditional Chinese Medicine, 6) “financial matters” where alternative treatment of acupuncture was considered expensive, 7) “attitudes” where informants experienced mixed attitudes regarding their choice of treatment. In conclusion, the result shows that there may be a need for an increased integration between school medicine and the complementary- and alternative medicine, focusing on acupuncture, as a complement to increase individual freedom in choosing treatment. Continuous research regarding the effect of acupuncture according to Traditional Chinese Medicine for different troubles is needed for a greater evidence within in the subject area and recognition in school medicine.
Swedish abstract
Användandet av alternativa behandlingsmetoder, däribland akupunktur, ökar i många länder. Enligt WHO ska varje medlemsland verka för en ökad integration mellan skolmedicin och komplementär- och alternativmedicin. Enligt Socialstyrelsen bör sjuksköterskor söka information och implementera ny kunskap i den skolmedicinska sjukvården. Syftet var att undersöka patienters upplevelser av att ha valt och erhållit alternativ behandling med akupunktur för sina besvär. Ansatsen är en kvalitativ intervjustudie med narrativ metod där manifest innehållsanalys användes för analysen. Resultatet utmynnade i sju kategorier; 1)”otillräcklig vård och behandling” där informanterna uppgav att akupunkturen hjälpt mot besvär där sjukvården inte räckt till, 2) ”patientcentrerad holistisk syn” där informanterna upplevde sig satta i centrum först när de valt alternativ behandling med akupunktur, 3) ”önskan om integrerad vård” där samtliga informanter uttryckte önskan av integrering av akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin i den skolmedicinska sjukvården, 4) ”känsla av trygghet” där informanterna uttryckte större trygghet i akupunktur utförd enligt traditionell kinesisk medicin med en utbildning och kunskap som ansågs djupare jämfört med akupunkturen inom sjukvården som kändes ytlig, 5) ”känsla av ökat välbefinnande” där samtliga informanter upplevde ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande efter att ha erhållit akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin, 6) ”ekonomisk fråga” där alternativ behandlingsmetod med akupunktur ansågs dyr och 7) ” attityder” där informanterna upplevde blandade attityder angående val av behandling. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det kan finnas ett behov av ökad integration mellan skolmedicin och komplementär- och alternativmedicin med fokus på akupunktur som ett komplement för att öka den enskilda individens valfrihet av behandlingsmetod. Fortsatt forskning om effekten av akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin för olika besvär behövs för tyngre evidens inom ämnesområdet och erkännande inom skolmedicinen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akupunktur
attityder
behandling
holistiskt synsätt
upplevelser
val
acupuncture
attitudes
choice
experience
holistic view
treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/11786 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics