Demokrati i skolan – lärarperspektiv på elevdemokrati i grundskolan

DSpace Repository

Demokrati i skolan – lärarperspektiv på elevdemokrati i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati i skolan – lärarperspektiv på elevdemokrati i grundskolan
Author Ismaili, Ruhide ; Gavrlovic, Natalie
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen behandlar demokratins framväxt i skolan samt lärarnas syn på vad det innebär att arbeta på ett demokratiskt sätt med elever. Syftet med undersökningen är att lyfta fram och följa läroplanernas utveckling och betydelse för skola och demokrati för att se om det finns något samband till demokratins utveckling i skolan. Vi har även lyft fram Deweys teorier i arbetet för att koppla till dagens skolutveckling. Till vår hjälp har vi använt oss av kvalitativ undersökning Vi har intervjuat åtta pedagoger om hur de uppfattar demokratin i skolan. I undersökningen börjar vi med att presentera de olika läroplaners historia. Längre ner i arbetet tillkommer resultatet av våra kvalitativa intervjuer med pedagoger som har varit verksamma en längre tid (från 27 år- 43 år). Vår baktanke var att även få deras åsikt om hur stor roll läroplanen har spelat i yrket. Teorierna som vi har med i undersökningen lyfter demokratins värde, tillvägagångssätt samt utveckling. Undersökningen visar att begreppet demokrati alltid har funnits i skolan men dess innebörd har utvecklats eftersom att samhället har lyft fram dess värde. Intervjuerna tyder på att demokratin tillämpas mera i skolan på grund av att begreppet lyfts fram tydligare i de nya läroplanen. Pedagogerna som vi har intervjuat anser att elevinflytandet har utvecklats delvis genom att skolorna har olika råd där eleverna får delta samt framföra deras åsikter. Deweys teorier menar att skolan är en institution som ska följa samhällets utveckling för att elever ska utvecklas som goda samhällsmedborgare. Detta sker med hjälp av lärarna som implementerar budskapet om demokratins värde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject ansvar, elevinflytande/elevaktivt, läroplaner, skoldemokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/11812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics