Barns lärande

Details

Files for download
Icon
barns lärande
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns lärande
Author Malmberg, Linda
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Malmberg, Linda (2010). Barns lärande. Malmö högskola: Lärarutbildningen. Vi har genom vår utbildning fått lära oss vad som förväntas av oss när vi kommer ut i arbetslivet som blivande lärare. Vi har utgått från ett genus/klass/etnicitetsperspektiv när det gäller utbildningen. Att se helhetsbilden i barns lärande och utveckling har spelat en central roll. Genom detta kom mina funderingar kring hur det verkligen ser ut ute i verkligheten, med barns lärande? Inte sett från ett barnperspektiv utan från ett pedagogperspektiv. Vad anser de är viktigt när det gäller barns lärande i förskola och grundskola? Mina frågeställningar är därför följande: • Hur talar verksamma pedagoger om barns lärande? • Hur ser arbetet med barns lärande ut? Syftet är att ta reda på hur de arbetar och efter eventuella teorier/metoder. Jag besökte därför under en veckas tid en förskola och en grundskola. Där intervjuade jag några av deras pedagoger och hur de såg på barns lärande. Det viktigast i deras arbete var att se helheten i arbetet med barnen, trygghet, demokrati, varierande arbetsformer och en lustfylld och stimulerande miljö. Jag utförde sedan observationer av barnens dag, miljö och undervisning. Detta för att se om jag kunde se ett samband mellan vad som kom fram i intervjuerna och hur de verkligen arbetade. Kopplingar gjordes sedan till tidigare forskningen i det berörda området av Vygotskij, Piaget och Dysthe. Alla mycket betydelsefulla inom sitt område. Det är deras arbete som idag inspirerar många av dagens verksamma pedagoger. Vygotskijs helhetssyn, Piagets kognitiva utveckling och Dysthes teori om dialogens betydelse, är fortfarande lika aktuella. Vad jag slutligen kom fram till är att barnen idag har en varierande, lustfylld och individuell skoltid. Detta tror jag bidrar till en positiv utveckling och mot en god framtid för barnen. Jag anser även att barnens lärandesituation är en aning stressad tid med allt som händer under en skoldag. Detta då främst i grundskolan där pressen att lära sig är större än vid förskolans lite lugnare tempo. Detta kan vara svårare för de barn som eventuellt ligger lite efter i sin utveckling och får svårare att hänga med. De pedagoger jag mött kämpar dock sitt bästa för att barnen skall få ut så mycket som möjligt av deras dag i skolan. Nyckelord: lärande, helhetsbild, samspel och utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject lärande
barns
Handle http://hdl.handle.net/2043/11861 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics