Barn i behov av särskilt stöd och likvärdigheten - ett socioekonomiskt perspektiv

DSpace Repository

Barn i behov av särskilt stöd och likvärdigheten - ett socioekonomiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn i behov av särskilt stöd och likvärdigheten - ett socioekonomiskt perspektiv
Author Rosdahl, Sofie
Date 2011
Swedish abstract
Rosdahl, Sofie (2010). Barn i behov av särskilt stöd och likvärdigheten – ett socioekonomiskt perspektiv (Children with special needs and equality – a socioeconomic perspective). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse kring de socioekonomiska faktorernas betydelse för arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt att sätta det i relation till målet om en likvärdig utbildning. Undersökningen bygger på en komparativ studie mellan två skolor. Skolorna är belägna i samma kommun, inom bostadsområden med olika socioekonomiska förutsättningar, vilket även avspeglar sig på skolornas elevsammansättning. Studien bygger på kvalitativa forskningsintervjuer som riktat sig till de specialpedagoger som arbetar på skolorna. Resultatet visar på skillnader mellan skolorna när det gäller hur specialpedagogerna upplever barnens behov och förutsättningar i skolan i förhållande till de resurser som finns att tillgå. Specialpedagogerna resonerar också olika när det gäller hur de socioekonomiska förutsättningarna påverkar deras sätt att arbeta. Även föräldrakontakten och barnens stöd hemifrån skiljer sig åt mellan skolorna. Statistik visar samtidigt att skillnaderna är stora när det gäller skolornas genomsnittliga meritvärden och hur många elever som är behöriga för gymnasiet efter det nionde skolåret. Mot denna bakgrund kan likvärdigheten mellan skolorna ifrågasättas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
socioekonomiska faktorer
likvärdighet
resurser
Handle http://hdl.handle.net/2043/11866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics