Nels Anderson (1889–1986) – en introduktion

DSpace Repository

Nels Anderson (1889–1986) – en introduktion

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Nels Anderson (1889–1986) – en introduktion
Author Andersson, Oscar
Date 2008
Swedish abstract
Nels Andersons bok The Hobo (1923) är en socio logisk klassiker. Med denna bok inledde Univer sity of Chicago sin sociologiska serie om grupper av människor, institu tio ner, livsstilar och stadsdelar i 1920- och 1930-talets Chicago. Nels Andersons studie handlar om den kringvandrande och tillfällighetsarbetande hemlöse man nen, hobon, om hans bakgrund och erfarenheter och om det strapatsfyllda livet i Chicagos Ho bohe mien. Anderson hade själv under många år levt som en hobo, och hade därför en unik inblick i den värld han beskriver. Det fi nns fl era skäl till varför boken fortfarande är aktuell. Ett är att Anderson på ett nästan oöver träff at sätt visar hur man genom deltagande observation kan fånga ett socialt fenomen inifrån. Läsaren förs på ett raffi nerat sätt in i hobons sociala värld med dess arbete, sjukdomar, språk, sånger, moral, äventyrliga resor och in tellektuella liv. Beskrivningar utifrån hobons subjektiva livshorisont ger lä sa ren insikt i en tillvaro och en kultur som är okända för de flesta som inte lever på gatan. Boken skild rar också en historisk brytningstid som innebar att pionjärtidens hobo blev överflödig.
Publisher Égalité
Host/Issue Hobon : En sociologisk studie av den hemlöse mannen
ISBN 978-91-976577-1-6
Pages 35
Page 13-47
Language swe (iso)
Subject Chicagoskolan i sociologi
fältarbete
hobo
Nels Anderson
deltagande observation
marginal man
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics