Några rektorers syn på specialpedagoguppdraget

DSpace Repository

Några rektorers syn på specialpedagoguppdraget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Några rektorers syn på specialpedagoguppdraget
Author Månsson, Paula ; Jönsson, Lars-Gunnar
Date 2011
Swedish abstract
SAMMANFATTNING: Månsson, Paula & Jönsson, Lars-Gunnar (2011). Några rektorers syn på specialpedagoguppdraget – Vad förväntar sig rektorer i grundskolan av specialpedagoger? Some head masters views on special education mandate – What do head masters in primary and secondary schools expect from special educators? Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. I detta forskningsarbete vill vi undersöka hur väl specialpedagogprogrammets examensordning överensstämmer med de förväntningar som finns på vår kommande yrkesprofession bland rektorer ute på skolorna. Vi vill belysa detta från rektorers synvinkel eftersom det är de som anställer oss blivande specialpedagoger. Detta gör vi genom att tillfråga 50 slumpvis utvalda rektorer i Sverige. Det är våra tolkningar av de 25 inkomna svaren som ger oss en bild av hur rektorer ser på specialpedagogisk verksamhet. Vi sände ut en onlineenkät där rektorerna svarade på frågor om verksamheten, verksamhetens syn på elever i behov av särskilt stöd samt specialpedagogiska insatser. Frågeområden som vi anser ringar in vårt problemområde på ett relevant sätt. Undersökningen visade att rektorerna anser att den specialpedagogiska verksamheten är viktig men då budgeten är för snäv blir denna verksamhet lidande. Vidare drar vi slutsatsen att rektorernas förväntningar på specialpedagogerna i stora drag överensstämmer med examensordningen men att tonvikten ligger på direktarbete med elever medan arbetsområdet skolutvecklingen visar sig underordnat. Vi anser oss ha funnit detaljer i examensordningarna som vid den förestående översynen av speciallärar- och specialpedagogutbildningen kan komma att motverka den förvirring som råder kring professionernas arbetsuppgifter ute i verksamheterna. Arbetet med studien är jämnt fördelat mellan oss.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
Handledning
Rektor
Speciallärare
Specialpedagog
Inkluderande undervisning
Specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11888 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics