Stjärnornas hägring; Turkiets syn på relationen till den Europeiska Unionen

DSpace Repository

Stjärnornas hägring; Turkiets syn på relationen till den Europeiska Unionen

Details

Files for download
Icon
EU-Turkiet
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stjärnornas hägring; Turkiets syn på relationen till den Europeiska Unionen
Author Ay, Bahar ; Ahmad, Zeinab
Date 2011
English abstract
This study deals with the EU- Turkey relationship and will highlight the Turkish voice. The EU has set requirement which Turkey must meet in order to join the Union. On this matter, the European perspective is usually referred to and therefore the aim is to stress out Turkey’s perception of the process. The interviewing method has been used and three Turkish experts were contacted. These experts have long experience and deep knowledge of the EU- Turkey relationship. For that reason they have been representing Turkey in this study. In order to analyze the interviews and the results, the concepts of trust, Orientalism, civilization and power has been used. These concepts have been the foundation of the analysis and have added some perspective on the relationship between EU and Turkey. The result shows a difference between how Turkey and the other candidate countries have been treated. The common perception of the interviewed was that the Copenhagen criteria are justified, since the criterion applies to every country that wishes to join the EU. However, they added that the requirement of solving the Cyprus conflict was considered to be unfair. This requirement has led to that the Turkish trust for EU has decreased. The experts believe that this issue is discriminatory since no other country had a similar request before. The identity issue has also been discussed by the experts. The topics were about the “the others”, religion and separation of civilizations. According to the experts, the solution lies at the hands of both the Turks and the Europeans. They must work together and update their perception. Towards the end of the results they revealed the prospects of Turkey and the possible options that could be used.
Swedish abstract
Studien behandlar EU- Turkiet relationen och här framhävs den turkiska rösten. EU har satt upp krav som Turkiet måste uppfylla för att kunna ansluta sig till Unionen. Oftast talas det om det europeiska perspektivet i frågan och därför har syftet varit att belysa Turkiets uppfattning i processen. Det har gjorts genom intervjumetoden och tre turkiska experter kontaktades. Experterna har lång erfarenhet och djup kunskap om relationen EU- Turkiet. Därför har de fått representera Turkiet. För att analysera intervjuerna och resultatet har begreppen förtroende, Orientalism, civilisation och makt använts. Dessa begrepp har varit utgångspunkterna i analysen och tillfört perspektiv på relationen mellan EU och Turkiet. Av resultatet framgår det en viss skillnad mellan hur Turkiet och andra kandidatländer har behandlats. De intervjuades gemensamma uppfattning var att Köpenhamnskriterierna är rättfärdigade. Kriterierna gäller alla länder som vill ansluta sig till EU. Däremot att EU lagt till Cypernkonflikten som ett krav ansågs vara orättvist. Kravet att lösa Cypernfrågan har lett till att förtroendet för EU har sjunkit. Experterna menar att det är diskriminerande eftersom inget annat land fått ett liknande krav tidigare. Även identitetsfrågan har diskuterats av de intervjuade. De ämnen som behandlades av de intervjuade var bland annat ”vi” och ”dem” uppfattningen, religionen och uppdelningen av civilisationerna. Lösningen var enligt experterna att både turkar och européerna måste samarbeta och nyansera uppfattningarna. Mot slutet av resultatet framkom vilka framtidsutsikter Turkiet har och vilka möjliga alternativ som kan tänkas utnyttjas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject EU
Turkiet
krav
förtroende
identitet
EU
Turkey
requirements
trust
identity
Handle http://hdl.handle.net/2043/11891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics