Har motiverande samtal effekt vid rökavvänjning?

DSpace Repository

Har motiverande samtal effekt vid rökavvänjning?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Gunilla
dc.date.accessioned 2011-04-06T13:22:40Z
dc.date.available 2011-04-06T13:22:40Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11912
dc.description Ett av de största hälsoproblemen i vår tid är rökning. Rökning ger snabbt ett beroende och gör att det blir svårt att sluta. Syftet med litteraturstudien är att klargöra om det finns vetenskapligt stöd för att motiverande samtal har effekt vid rökavvänjning för vuxna utan rökrelaterade sjukdomar. Den metod som använts är en systematisk litteraturstudie. Nio artiklar som överensstämde med problemformuleringen inkluderades och kvalitetsgranskades. Av dessa artiklar är åtta randomiserade kontrollerade studier och en artikel är en studie med kontrollgrupp men ingen randomisering till grupperna. Interventionsgruppen fick motiverande samtal, ofta tillsammans med en tilläggsintervention. Kontrollgrupperna fick i samtliga fall även de råd och stöd för att sluta röka. Det finns otillräckligt med väl genomförda studier för att påvisa säkerställd effekt avseende motiverande samtal och rökstopp. För att få bättre kunskap om motiverande samtals effekt avseende rökstopp behövs större studier och mer forskning. en_US
dc.description.abstract One of the major health problems of our time is smoking. Smoking quickly leads to addiction which makes it hard to quit. The purpose of this study is to clarify whether there is scientific evidence that motivational interviewing is effective in smoking cessation for adults, without smoking-related diseases. The method used is systematic literature review. Nine articles that corresponded with the definition of the query were reviewed and included in the study. Of these articles, eight are randomized controlled trials and one article is a study with a control group but no randomization to groups. The intervention group received motivational interviewing, often with an additional intervention. Control groups in all cases received advice and support in order help them stop smoking. There are inadequate well-controlled studies to demonstrate significant effects on motivational interviewing and smoking cessation. In order to determine if motivational interviewing benefit people trying to quit smoking, larger studies and more research is required. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject behandlingsmetod en_US
dc.subject motiverande samtal en_US
dc.subject nikotinberoende en_US
dc.subject rökavvänjning en_US
dc.subject systematisk litteraturstudie en_US
dc.subject terapeutisk rådgivning en_US
dc.title Har motiverande samtal effekt vid rökavvänjning? en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics