Lärarnas syn på ämnesöverskridande undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

DSpace Repository

Lärarnas syn på ämnesöverskridande undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas syn på ämnesöverskridande undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
Author Jansson, Karin
Date 2011
English abstract
The teachers' view of cross-curricular teaching in Vocational Training Colleges
Swedish abstract
Denna kvalitativa undersökning är gjord med syfte att ge en bild av hur lärare uppfattar begreppet ämnesintegrering och hur man kan arbeta kring detta på gymnasieskolans yrkesprogram. Teorier kring ämnesintegrering och lärarsamarbete presenteras och analyseras mot resultat av en intervjuundersökning. Intervjuerna genomfördes med tre kärnämneslärare och tre yrkeslärare från två stora gymnasieskolor. Av studien framgick det att lärarna ställer sig positiva till begreppet ämnesintegrering, men var av uppfattningen att det praktiserades i för liten utsträckning. Detta beror på att organisatoriska och fysiska faktorer på en stor gymnasieskola försvårar ett ämnesintegrerat arbetssätt. Tidsbrist var också en faktor som förhindrade en bra samverkan mellan lärarna. Någon reflektion kring kärnämneslärares förkunskaper görs inte när tjänsterna fördelas på skolorna. Det yttersta ansvaret för att kravet på ämnesintegrerad undervisning som skolans styrdokument ställer efterlevs, ligger hos skolledningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kärnämnen
karaktärsämnen
samverkan
yrkeskunskap
ämnesintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/11933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics