Kundstrategier för reklambyråer

DSpace Repository

Kundstrategier för reklambyråer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kundstrategier för reklambyråer
Author Persson, Erika
Date 2011
English abstract
The advertising business is an typical example of a business where customer relations often are long-lasting and personal. To create strategies and methods for how this relationship should be handled can be determent for a advertising agency’s survival. The purpose of this paper is that based on qualitative interviews and theory examine the strategies and methods that advertising agencies use to nurture their customer relationships. Semi-structured interviews were conducted with five people working at various advertising agencies. The people interviewed were very familiar with each agency's customer strategies. The results of the interviews are presented and discussed in relation to the selected theory. The author draws conclusions based on theory and the result is that all of the surveyed agencies appear to work with similar methods for creating good customer care. The customer care is personalized after who the customer is and what it needs. Generally, the customers profitability seems to be an influencing factor in how important the customer is for the Agency. The factors underlying the agencies' choice of strategies and methods have been difficult to identify. Assumption is made that there are several factors some of which can be experienced, adoption, and theories.
Swedish abstract
Reklambranschen är ett typiskt exempel på en bransch där kundrelationer ofta är långvariga och personliga. Att skapa strategier och metoder för hur dessa relationer ska vårdas kan vara avgörande för en reklambyrås överlevnad. Syftet med denna uppsats är att utifrån kvalitativa intervjuer och teori undersöka vilka strategier och metoder som reklambyråer använder för att vårda sina kundrelationer. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem personer som arbetar på olika reklambyråer. De personer som intervjuats är väl insatta i respektive byrås kundstrategier. Resultatet av intervjuerna presenteras och diskuteras i förhållande till utvald teori. De slutsatser författaren drar utifrån teori och resultat är att samtliga av de tillfrågade byråerna verkar arbeta med liknande metoder för att skapa god kundvård. Man individanpassar kundvården efter vem kunden är och vad den behöver. Överlag var kundens lönsamhet en påverkande faktor för hur viktig kunden är för byrån. Faktorerna som ligger bakom byråernas val av strategier och metoder har varit svårt att fastställa. Antagande görs att det finns flera faktorer varav några kan vara erfarenhet, antagande och teori.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Kundrelationer
Kundstrategier
Kundvård
Kundlojalitet
Reklambyrå
Kundtillfredställelse
Relationsmarknadsföring
Kundfokus
Handle http://hdl.handle.net/2043/11970 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics