Feedbackens diskurser i matematikundervisningen

DSpace Repository

Feedbackens diskurser i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Feedbackens diskurser i matematikundervisningen
Author Jansson, Maria ; Lundberg, Annika
Date 2011
Swedish abstract
Enligt våra erfarenheter från vår verksamhetsförlagda tid påverkas elevers inställning till matematik av den feedback läraren ger dem. Syftet med denna rapport är därför att undersöka och analysera diskurser innehållande feedback från lektioner i gymnasieskolans matematikkurs A. Detta görs genom att observera fyra lektioner utifrån en ljudinspelning och därefter kategorisera 54 utvalda sekvenser. Kategoriseringen görs utifrån fyra olika feedbackdiskurser där den kvalitativa analysen av dem görs utifrån både ett ålders- och ett pojk-/flickperspektiv. Resultatet pekar inte på några tydliga skillnader mellan pojkar och flickor och vi kan inte dra några generella slutsatser om ålderns betydelse i de olika feedbackdiskurserna i vår undersökning. Däremot kan vi se trender som tyder på att feedbackdiskursernas användning varierar med elevgruppens storlek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Diskurs
Feedback
Feedbackdiskurs
Flickor
Kommunikation
Matematik
Pojkar
Undervisning
Åldersjämförelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/12067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics