Bristande språkkunskaper och kulturella skillnader i mötet mellan patient och vårdpersonal

DSpace Repository

Bristande språkkunskaper och kulturella skillnader i mötet mellan patient och vårdpersonal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bristande språkkunskaper och kulturella skillnader i mötet mellan patient och vårdpersonal
Author Adlouni, Shahrazad ; Bengtsson, Sara
Date 2011
English abstract
As our society becomes increasingly multicultural we meet a bigger proportion of people from different cultural backgrounds and with a lack of language proficiency. The aim of this literature review was to illuminate communication problems that arise due to lack of language proficiency and cultural differences in the encounter between patients and health care personnel. The method consisted of database searches in PubMed and Cinahl, 10 articles were chosen and reviewed. From these articles the literature review’s results arose and illuminate aspects such as interpretation problems, the use of bilingual health care personnel, the health care relationship and the educational needs of health care personnel. The authors found there are a limited interpreter access and an uncertainty regarding the accuracy of the interpreted. Bilingual health care personnel are used and are considered giving patient-centered information but involve a heavier workload for the personnel. Within the health care relationship there are both positive and negative attitudes and a shared tension between patient and health care personnel.
Swedish abstract
I takt med att vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt så möter vi allt större andel människor med olika kulturell bakgrund och med bristande språkkunskaper. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de kommunikationsproblem som bristande språkkunskaper och kulturella skillnader medför i mötet mellan patient och vårdpersonal. Metoden bestod av databassökningar i PubMed och Cinahl, 10 artiklar valdes och granskades. Ur dessa artiklar framkom litteraturstudiens resultat som belyser aspekter såsom tolkproblematiken, användningen av tvåspråkig vårdpersonal och anhöriga som tolk, vårdrelationen och utbildningsbehovet hos vårdpersonalen. Författarna fann att det råder en begränsad tolktillgänglighet och en osäkerhet kring tolkningens tillförlitlighet. Tvåspråkig vårdpersonal används och anses ge patientcentrerad information men innebär en belastning för vårdpersonal. Inom vårdrelationen finns både positiva och negativa attityder i mötet och en upplevd oro.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Kultur
Omvårdnad
Tolk
Vårdrelation
Handle http://hdl.handle.net/2043/12069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics