Förekommande attityder gällande hepatit B & C mellan diagnostiserade patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. En litteraturstudie

DSpace Repository

Förekommande attityder gällande hepatit B & C mellan diagnostiserade patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förekommande attityder gällande hepatit B & C mellan diagnostiserade patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. En litteraturstudie
Author Blohme, Paulina ; Kristiansson, Alexandra
Date 2011
English abstract
Blohmé, P & Kristiansson, A. Attitudes regarding hepatitis B & C that occurs between patients with a diagnose and health care workers. A Literature review. Degree project, 15 credit points. Nursing Program, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing 2011. Hepatitis B and C are infections that occur worldwide. The prevalence of hepatitis B is estimated to approximately more than 400 million people around the world and to 200 million people who are living with chronic hepatitis C. The aim of this study was to explore attitudes towards regarding hepatitis B and C that occurs between patients with a diagnose and health care workers. The research questions regarding this study were if differences can be distinguished in perceived attitudes towards individuals with hepatitis B comparing to individuals with hepatitis C. Another question concerning the significance for the perceived attitudes against the hepatitis infection which care unit the patient attended in. Through the literature review ten scientific articles were chosen where six of them were of quantitative design and four were of qualitative design. The result of the selected articles lead to four themes: patient’s and health care workers experience of stigma within health care, stigma/discrimination in general, the impact on attitudes of a possible substance abuse and the degree of knowledge and information. The result show that experiences of stigma among individuals with a hepatitis C infection commonly occur. The stigmatizations that emphasize the different articles were most referred to health care and the patient’s kindred. The bad described attitudes that were experienced coming from health care workers are estimated to be related to lack of knowledge but are also due to fear of getting infected with the hepatitis virus. Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, attitudes, stigma, health care workers.
Swedish abstract
Blohmé, P & Kristiansson, A. Förekommande attityder gällande hepatit B & C mellan diagnostiserade patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Hepatit B och C är infektioner som förekommer världen över. Det beräknas vara över 400 miljoner människor i världen som är infekterade av hepatit B viruset och 200 miljoner människor som har kronisk hepatit C. Syftet med den här litteraturstudien var att utforska de attityder som förekommer gentemot hepatit B och C mellan patienter med en diagnos och sjukvårdspersonal. Frågeställningar som utformades inför arbetet var huruvida skillnader fanns i upplevda attityder hos personer med hepatit B i jämförelse med personer med hepatit C. Vidare ställdes frågan om det hade betydelse för attityderna vilken vårdenhet patienten vårdades på för dennes upplevelse av attityder gentemot hepatit sjukdomen. Genom litteraturstudien valdes tio vetenskapliga artiklar ut varav sex artiklar var av kvantitativ metod och fyra artiklar var av kvalitativ metod. Resultatet av artiklarna mynnade ut i följande fyra teman: patienter och vårdpersonals upplevelse av stigma i hälso- och sjukvården, stigma/diskriminering generellt, påverkan på attityder av eventuellt injektionsmissbruk och grad av information och kunskap. Resultatet visade att upplevelse av stigma hos personer med hepatit C är vanligt förekommande. Stigmatiseringen som lyfts fram i de olika artiklarna rör främst hälso- och sjukvården och patienternas närstående. De dåliga attityder som upplevdes komma från vårdpersonal bedöms vara kunskapsrelaterat men bero även på rädslan av att bli smittad. Nyckelord: Hepatit B, Hepatit C, attityder, stigma, hälso- och sjukvårdpersonal
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Hepatit B, Hepatit C, attityder, stigma, hälso- och sjukvårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/12085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics