Delaktighet och inflytande i förskolan, studie med pedagoger i en kommun

DSpace Repository

Delaktighet och inflytande i förskolan, studie med pedagoger i en kommun

Details

Files for download
Icon
Delaktighet och ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Delaktighet och inflytande i förskolan, studie med pedagoger i en kommun
Author Svensson, Käthe
Date 2011
English abstract
Participation and influence in the preschool, a study with teachers in one municipality. The purpose of this study is to explore and describe teacher’s perceptions of how they create participation and influence, in a municipality´s preschool and organization. My questions are how teachers describe their opportunities and barriers to get and create participation and influence, and what internal and external factors that affecting the ability of participation and influence. To examine this, I have chosen a qualitative research approach. I have conducted semi structured interviews, with seven teachers. The empirical data have been processed in a qualitative empirical closely approach. In the result, I found that a greater focus on process quality needs to be added and awareness needs to be increased, on the pedagogic documentations significances. In conclusion, needs the municipal preschools, which have been examined, get a common consensus of the entire system in a understanding based and interpretive perspective, that support a long term and sustainable development.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar av hur de skapar delaktighet och inflytande, i en kommuns förskoleverksamhet och organisation. Mina frågeställningar är hur pedagogerna beskriver sina möjligheter och hinder för att få och skapa delaktighet och inflytande, samt vilka inre och yttre faktorer som finns som påverkar möjligheten för delaktighet och inflytande. För att undersöka detta har jag valt en kvalitativ forskningsansats. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med sju pedagoger. Det empiriska materialet har bearbetats kvalitativt i en empirinära ansats. I resultatet såg jag att ett större fokus på processkvaliteten behöver läggas och medvetenheten behöver ökas, kring den pedagogiska dokumentationens betydelse. Sammanfattningsvis behöver den undersökta kommunens förskolor en gemensam samsyn i hela systemet i ett förståelsebaserat och tolkande perspektiv som gynnar en långsiktig och hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Delaktighet, inflytande, KASAM, Lärande för hållbar utveckling, systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/12096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics