Att Investera i Framtiden - Avkastnings- och hållbarhetsdilemman i skogliga investeringar

DSpace Repository

Att Investera i Framtiden - Avkastnings- och hållbarhetsdilemman i skogliga investeringar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Malm, Lisa
dc.date.accessioned 2011-06-16T11:15:19Z
dc.date.available 2011-06-16T11:15:19Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12128
dc.description Skogen räknas som en förnybar resurs, men avskogning kan ändå drabba även de tidigare mest skogsbeklädda områdena. Avskogning ger upphov till stora koldioxidutsläpp och förlust av ekosystemtjänster. Med återplantering kan dock ny skog kompensera för tidigare uttag och en god skogsskötsel kan ge en resurs som gynnar både dagens och kommande generationer. Investeringskostnader i skogen kan upplevas som en stor utgift för dagens generation, då avkastningen kan komma att infalla flera generationer senare. I Sverige styrs dock skogsbruket av Skogsvårdslagen (1979:429) och i denna studie riktas uppmärksamheten framförallt på återplanteringsskyldigheten. Genom kvalitativa intervjuer med skogsförvaltare av olika storlekar och kompositioner har deras värderingar av skogen och skogsbruket lyfts fram och format 5 perspektiv. I dessa kan vi se hur de förhåller sig till dessa investeringsproblem och vad som driver dem att sköta skogen hållbart. Här kan vi bl.a. se att det finns en stark känsla av återplantering som en naturlig del i skogsbrukandet, men att andra problem mellan avkastning och hållbarhet istället kan uppstå. Avvägningar mellan detaljbevarandefrågor och hög produktion är ett exempel. en_US
dc.description.abstract Forests are a renewable resource, but still deforestation can occur even in the most forested areas. Deforestation cause emissions of carbon dioxide and a loss of ecosystem services. With reforestation a new forest can compensate for the emissions and it shows that a sustainable forestry can favor both this generation and future generations. Investment costs in the forest may seem big for this generation when future generations will get the benefit. In Sweden this is controlled by a law of silviculture (1979:429) and in this study the focus ends up on the obligation to reforest. Through interviews with forest owners of different sizes and compositions their valuation of the forest and forestry has been enthroned through 5 perspectives. In these we can se how they relate to these investment problems and what drives them in keeping the forestry sustainable. Here we can se that forest owners experience reforestation as a natural part of forestry but that other problems between yield and sustainability can occur. Trade-offs between detailed conservation and high production is an example. en_US
dc.format.extent 49 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject diskontering sv_SE
dc.subject framtida generationer sv_SE
dc.subject naturresurser sv_SE
dc.subject hållbart skogsbruk sv_SE
dc.title Att Investera i Framtiden - Avkastnings- och hållbarhetsdilemman i skogliga investeringar en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics