Lokala kursplaner, en politisk nyck? -En granskning av lokala kursplaner, vad som överförs, förändras

DSpace Repository

Lokala kursplaner, en politisk nyck? -En granskning av lokala kursplaner, vad som överförs, förändras

Details

Files for download
Icon
student essay
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lokala kursplaner, en politisk nyck? -En granskning av lokala kursplaner, vad som överförs, förändras
Author Andersen, Malin ; Mårtensson, Dennis
Date 2011
English abstract
This scientific study examines the relationship between national and local curriculum in the subjects of the history of A, Swedish A and sports and health A. What has been examined is to see what is left, if anything changed or removed from the main course objectives to the local course goals and to see if there are some commonalities between the different local learning outcomes in the three separate subjects. The study aims to see what is transferred, changed or removed from the national curricula to local curricula. The study is the hermeneutic nature, that is interpretive, where the starting point is the three local curriculum in the history of A, Swedish A and Physical Education A from a secondary school in Sweden, which is anchored in the national curriculum that is presented on Education's website. The result of these local curricula are then compared with the national curriculum and other researchers' theories of curriculum theory. Part of the answer we came to was that much of what has transformed from national and local level is rewritten to the extent that the meaning will be different thus creating a new local targets. Keywords: Curricula, codes, sense of history, socialization, language, curriculum theory, stages, formulation stage and the transformation scene
Swedish abstract
Denna vetenskapliga undersökning granskar relationen mellan nationella och lokala kursplaner i ämnena Historia A, Svenska A och Idrott och hälsa A. Det som har granskats är vad som finns kvar, förändras eller tagits bort från de nationella kursmålen till de lokala kursmålen samt att se om det finns några gemensamma drag mellan de olika lokala kursmålen i de tre separata ämnena. Undersökningen syftar till att se vad som överförs, förändras eller tas bort från de nationella kursplanerna till de lokala kursplanerna. Undersökningen är av dekonstruktivistisk karaktär där utgångspunkten är tre lokala kursplaner i Historia A, Svenska A och Idrott och hälsa A från ett gymnasium i Sverige. Ämnena är förankrade i de nationella kursplanerna som presenteras på Skolverkets hemsida. Resultatet av dessa lokala kursplaner jämförs sedan med de nationella kursplanerna och läroplansteori. En del av de svar vi kom fram till var att mycket av det som transformeras mellan nationell och lokal nivå är omskrivet i den mån att betydelsen blir annorlunda vilket således skapar ett nytt lokalt mål. Nyckelord: Kursplaner, koder, historiemedvetande, socialisation, språk, läroplansteori, arenor, formuleringsarenan och transformeringsarenan
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Kursplaner, koder, läroplansteori,
Handle http://hdl.handle.net/2043/12164 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics