Multimodalitet i monomodalitetens tjänst. Ett exempel och några teoretiska och didaktiska implikationer

DSpace Repository

Multimodalitet i monomodalitetens tjänst. Ett exempel och några teoretiska och didaktiska implikationer

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Multimodalitet i monomodalitetens tjänst. Ett exempel och några teoretiska och didaktiska implikationer
Author Persson, Magnus
Date 2010
Swedish abstract
Kress & Van Leeuwen (2001) påpekade för snart tio år sedan att monomodalitetens dominans är under uppluckring. Den tidigare privilegieringen av skriften hade börjat ifrågasättas; teknologiskt av nya medier, och teoretiskt genom ett ökat intresse från forskare för fenomen som internet och multimedia. Men övergången från en skriftkultur till en skärmkultur välkomnas inte av alla. Skolans skrivpedagogik domineras fortfarande i långa stycken av det Elmfeldt & Erixon (2007) kallar ”panlingvicism”, en låsning till verbalspråkliga normer. I detta föredrag kommer jag att analysera ett exempel på en sådan låsning. Exemplet är en annons från en av Läsrörelsens kampanjer och är paradoxalt i det att en kraftfull argumentation för skriftens överlägsenhet gentemot bildmedier artikuleras på ett sätt som för att bli framgångsrikt tvingas ta hjälp av just de modaliteter som kritiseras. Annonsens bruk av olika modaliteter realiserar alltså en mediekritisk diskurs som samtidigt riskerar att underminera sig själv. Detta är inget unikt exempel utan kan ses som en instans av vad man i analogi med Jamesons (1993) begrepp ”det politiska omedvetna” kanske skulle kunna benämna ”det medialt omedvetna” – en symbolisk/semiotisk lösning på en reell social motsättning. Jag kommer avslutningsvis att lyfta fram några av de teoretiska och didaktiska implikationer som analysen aktualiserar. Referenser: Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof (2007). Skrift i rörelse. Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap. Stockholm/Stehag: Symposion. Jameson, Fredric (1993). Det politiska omedvetna. Berättelsen som social symbolhandling. Stockholm/Stehag: Symposion. Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London & New York: Arnold.
Conference
Svenska med didaktisk inriktning (2010 : Södertörn)
Link http://webappo.sh.se/C1256CD3003934AF/0/54E062457A... (external link to publication)
Host/Issue Book of Abstracts: Språket, kroppen och rummet;
Language swe (iso)
Subject legitimizations of literature
reading campaigns
mass culture critique
multimodality
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12206 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics