Education for patients with the diagnos COPD

DSpace Repository

Education for patients with the diagnos COPD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Education for patients with the diagnos COPD
Author Nilsson, Catharina ; Svebring, Elisabeth
Date 2011
English abstract
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common disease, the 4th cause of global mortality. COPD is progressive and its symptoms influence the daily life. Smoking and ageing are risk factors. The treatment goals are to decrease the symptoms, prevent exacerbation and increase the quality of life. The aim of patient education are supporting and encouraging the patient to take control over the disease and the treatment. Sweden does not have any standard education concerning patients with COPD. The aim of this review was to identify critical aspects in an education for patients with COPD. The literature was searched in PubMed and Cinahl. Eight quantitative and two qualitative studies were selected as they were according to the aim of the study. The quality of the studies was evaluated. In this review we found patient education contenting different factors which could not be evaluated separately. Tailor made education based on the patient previous experience and regular follow-up seems to influence patient adher-ence and thereby give a positive effect on the treatment goals.
Swedish abstract
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra största folksjukdomar och den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. KOL är en progressiv sjukdom med symtom som påverkar livskvalitén. Rökning kombinerat med hög ålder är dominerande riskfaktor. Behandlingsmål för KOL är att minska symtom, förebygga exacerbationer och förbättra livskvalitén. Patientutbildningens syfte är att stödja och stärka patientens kontroll över sjukdom och behandling. I Sverige förekommer ingen standardiserad patientutbildning för KOL-patienter. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera kritiska aspekter i en utbildning för patienter med diagnosen KOL. Litteratursökning gjordes i PubMed och Cinahl. Åtta kvantitativa och två kvalitativa studier som överensstämde med problemformuleringen kvalitetsgranskades och inkluderades. I denna litteraturstudie har vi sett att patientut-bildning kan innefatta många olika moment och de kan inte utvärderas enskilt. Dock tycks faktorer som individuellt anpassad utbildning utifrån patientens tidigare erfarenheter och regelbunden uppföljning vara grundläggande för en utbildning som påverkar patientens följsamhet och därigenom en positiv effekt på patientens behandlingsmål.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject adherence
COPD
patient education
treatment goal
quality of life
Handle http://hdl.handle.net/2043/12211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics