Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap

DSpace Repository

Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap
Author Olsson, Emmelie ; Persson, Emily
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sex lärare menar att pedagogiskt drama tillför i deras undervisning samt undersöka vad dramapedagogiken kan bidra med i elevernas kunskapsinhämtning. Vi har undersökt detta med hjälp av fyra frågeställningar: Vilka dramapedagogiska verktyg använder informanterna i sin undervisning? I vilket syfte använder informanterna pedagogiskt drama? Vad har utbildningen i pedagogiskt drama tillfört deras lärarroll? Hur upplever informanterna att eleverna påverkas av pedagogiskt drama? Undersökningen är kvalitativ och bygger på sex frågeformulär. Urvalsgruppen består av sex informanter som är lärare och har utbildat sig i pedagogiskt drama vid Malmö Högskola som en del i lärarprogrammet eller som fristående kurs. Materialet bearbetades efter fyra kategorier kopplade till våra frågeställningar och respondenternas svar. Dessa är: Dramapedagogiska verktyg, Syfte med pedagogiskt drama i undervisningen, Lärarrollen i pedagogiskt drama, Påverkan på och respons från eleverna. Resultatet analyserades med hjälp av den amerikanske filosofen, psykologen och pedagogen John Deweys teorier. Han menar att kunskap bör läras ut genom praktisk handling och han skapade begreppet ”learning by doing”, en metod som innebär att eleverna lär genom teori, praktik, reflektion och handling. Vi funnit att informanternas dramapedagogiska förhållningssätt kan gynna elevers inhämtade av kunskap på så sätt att undervisningen utgår från praktiska handlingar och fysiska aktiviteter. Dessutom bidrar deras undervisning till att utveckla socialt samspel och skapa trygga grupper, vilket är ytterligare förutsättning för ett bra inlärningsklimat. Vi har även funnit att utbildningens påverkan på respondenternas lärarroll, är att de har blivit tryggare i sin ledarroll. Det lustfyllda lärandet genomsyrar också informanternas undervisning, och undervisning som utgår från lek och glädje har positiv inverkan på inlärningen. Vi kan därmed säga att vi har funnit fyra övergripande kategorier som informanterna menar att pedagogiskt drama tillför i deras undervisning, som i sin tur kan bidra till elevernas kunskapsinhämtning. Dessa är: Varierad undervisning med kroppen som metod, Tryggare grupper, Stärkt självbild – viktig grund för lärarrollen och Ett lustfyllt lärande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt drama
dramapedagogik
dramapedagogiska verktyg
John Dewey
Howard Gardner
lärarroll och ledarskap
varierad undervisning med kroppen som metod
tryggare grupper
ett lustfyllt lärande
learning by doing
Handle http://hdl.handle.net/2043/12214 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics